444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Balibey mahallesi 226 ada 11 parselin doğusunda bulunan park tescilli alan ile 42 ada 10 parselin bir kısmına

Karar No: 2017 / 23
Duyuru Tarihi: 14.03.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/23

Karar Tarihi    : 09/03/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ: Balibey mahallesi 226 ada 11 parselin doğusunda bulunan park tescilli alan ile 42 ada 10 parselin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

06.03.2017 tarihli Mart Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi:      (a) 19.10.2016 tarih ve 39098903.310.01.04-2016/139 sayılı Başkanlık oluru

              (b) 26.12.2016 tarih ve 2326-225191 sayılı İBB Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı

                       (c) 29.12.2016 tarih ve 10169-227920 sayılı İBB Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı

                       (d) 17.01.2017 tarih ve 57179-4786-229455 sayılı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı

             (e) 16.01.2017 tarih ve 045.01-E.20170029446 sayılı İBB İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı

            (f) 04.01.2017 tarih ve 40352154-310.01.04/9 İBB NO:1770 sayılı İBB Yeşil Alan ve Tesisler                              Müdürlüğü yazısı

            (g) 17.01.2017 tarih ve 72659172-89221074-47/717 sayılı İstanbul Valiliği İl Müftülüğü yazısı

            TEKLİF

İlgi (a) Başkanlık oluru ile Balibey Mahallesi 226 ada 11 parselin doğusunda bulunan “Park ve Dinlenme Alanları” lejantında bulunan alanın “Dini Tesisler Alanı” lejantına, Balibey Mahallesi 42 ada 10 parselde bulunan “Dini Tesisler Alanı” lejantında bulunan alanın ise “Park ve Dinlenme Alanları” lejantına alınması için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi kararı alınmıştır.

            1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmalarının hazırlanarak değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine iletilmesi amacıyla ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmış olup, bu doğrultuda kurum görüşleri istenmiştir. Bu kapsamda ilgi (b), (c), (d), (e), (f) ve (g)  kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET BİLGİSİ

            226 Ada 11 Parselin doğusunda bulunan alan; Park tescilli olup, 42 ada 10 parsel maliye hazinesi mülkiyetindedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliği teklifine konu olan alanlar, 04.04.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planında 226 Ada 11 Parselin doğusunda bulunan alan “Parklar ve Dinlenme Alanları” lejantında kalmakta olup, 42 ada 10 parsel ise “Dini Tesis Alanları” lejantında kalmaktadır.

            27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planında 226 Ada 11 Parselin doğusunda bulunan alan “Park Alanları” lejantında kalmakta olup,  42 ada 10 parsel ise “Dini Tesis Alanı” ve “Ortaöğretim Tesis Alanı” lejantında kalmaktadır.

 

MEVCUT DURUM

Plan değişikliğine konu olan alanlar üzerinde hâlihazırda yapı bulunmamaktadır.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu planlama alanı, Şile Belediyesi tarafından hazırlattırılan İmar Planlarına esas 1/1000 Ölçekli  “Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda; “Tb-UA (Belgrad Formasyonu –Yerleşime Uygun Alanlar) alanda kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;-

 “Tb-UA lejantlı alan için; “Bu alanlar; eğimin %20’den küçük olduğu, taşıma gücü, oturma miktarları, yer altı suyu ve sıvılaşabilirlik açısından problemin bulunmadığı alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu alanlar il ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”

Denilmektedir.  

İlgi (c) İBB, Kamulaştırma Müdürlüğü Yazısında;

            “Konu incelenmiş olup, söz konusu taşınmazların kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.”

Denilmektedir.

İlgi (d) İBB, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yazısında;

1/1000 ölçekli Plan teklifi; kamu yararı bulunacağı göz önünde bulundurularak

·         Yol terklerinin bedelsiz yapılması

·         Fonksiyonlara ait otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği hükümlerince kendi parseli içinde sağlanması,

·         Çekme mesafeleri Müdürlüğümüzce yol rezerv alanı olarak görüldüğünden Dini Tesis Alanı’nın cephe aldığı yollardan minimum 5’er m çekilerek imar istikametinin kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

·         Teklifin 1/5000 ölçekli meri plana da işlenmesi şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi bakımından uygun bulunmaktadır.

Denilmektedir.

 

İlgi (e) İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü Yazısında;

“Planlama sahalarının yakınından geçen altyapı tesislerini gösterir bilgi paftası yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak çalışmalar esnasında mevcut altyapı tesislerine ait güzergahların imar yolu ve/veya yeşil alan olarak korunması ve işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine rastlanması halinde zarar verilmemesi gerekmektedir.”

Denilmektedir.

İlgi (f) İBB, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; İstanbul genelinde yeşil alan miktarının korunması ve arttırılması müdürlüğümüz görevlerinden olması sebebiyle, donatı alanı yer değişikliği teklifinde meri imar planındaki yeşil alan miktarının azaltılacağı görüldüğünden; hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmemektedir.”

Denilmektedir.

İlgi (g) İstanbul Valiliği İl Müftülüğü Yazısında;

“İlçeniz Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı içerisinde Balibey Mahallesi 226 ada 11 parselin doğusunda bulunan “Park ve Dinlenme Alanları” lejantında bulunan alanın “Dini Tesisler Alanı” lejantına, Balibey Mahallesi 42 ada 10 parselde bulunan “Dini Tesisler Alanı” lejantında bulunan alanın ise “Park ve Dinlenme Alanları” lejantına alınmasının uygun görüldüğüne dair 06.01.2017 tarihli 52415580-215-21 sayılı Şile Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü yazısı ilişikte gönderilmiştir.”

Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İstanbul-F23-D-08-C-1-A, İstanbul-F23-D-08-C-1-D ve İstanbul-F23-D-08-D-2-C rumuzlu plan paftaları üzerine Müdürlüğümüzce hazırlandığı, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parseller üzerinde plan değişikliği yapılmıştır.

            İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 226 Ada 11 Parselin doğusunda bulunan Park tescilli Alan ile 42 ada 10 parselin Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde;

1.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan, İstanbul İli Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 226 Ada 11 Parselin Doğusunda Bulunan Park Tescilli Alan İle 42 Ada 10 Parselin Bir Kısmını Kapsamaktadır.

2.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan "Dini Tesisler Alanı" Ve "Park Alanları" Dır.

3.Belirtilmeyen Hususlarda Yürürlükteki Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle Meri İmar Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.

plan notları işlenmiştir.

           

İlgi (a) Başkanlık oluru ile hazırlanan Balibey Mahallesi,226 Ada 11 Parselin doğusunda bulunan Park tescilli Alan ile 42 ada 10 parselin Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 226 Ada 11 Parselin doğusunda bulunan Park tescilli Alan ile 42 ada 10 parselin Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, Balibey Mahallesi 226 ada 11 parselin doğusunda bulunan “Park ve Dinlenme Alanları” lejantında bulunan alanın “Dini Tesisler Alanı” lejantına, Balibey Mahallesi 42 ada 10 parselde bulunan “Dini Tesisler Alanı” lejantında bulunan alanın ise “Park ve Dinlenme Alanları” lejantına alınması Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif etmiş olduğu şekilde, uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/03/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.