444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Çavuş mahallesi yamaç sokağın bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

Karar No: 2017 / 24
Duyuru Tarihi: 14.03.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/24

Karar Tarihi    : 09/03/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ: Çavuş mahallesi yamaç sokağın bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

06.03.2017 tarihli Mart Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi:   (a) 05.10.2016 tarih ve 39098903.310.01.04-2016/133 sayılı Başkanlık oluru

         (b) 09.12.2016 tarih ve 2211-215382 sayılı İBB Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı

         (c) 16.12.2016 tarih ve 9649-219520 sayılı İBB Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı

         (d) 10.01.2017 tarih ve 35234-98-5608 sayılı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı

         (e) 15.12.2016 tarih ve 045.01-E.20160685204 sayılı İBB İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı

TEKLİF

İlgi (a) Başkanlık oluru ile Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, Yamaç Sokakta bulunan heyelan riskine karşılık hazırlanan kuyu perde projesi sonrasında parsel yol kotunun yüksek olması nedeniyle imar açısından problem doğurabileceğinden 526 ada 1, 2, 3 ve 4 parselleri kapsayan yol cephesi 3 metre kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi kararı alınmıştır.

1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmalarının hazırlanarak değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine iletilmesi amacıyla ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmış olup, bu doğrultuda kurum görüşleri istenmiştir. Bu kapsamda ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET BİLGİSİ

Plan değişikliğine konu olan alan; maliye hazinesi, şahıs mülkiyetine aittir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliği teklifine konu olan alanlar, 04.04.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planında “K5 Konut Alanları” lejantında kalmaktadır.

27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planında “Konut Alanı”nda kalmaktadır.

MEVCUT DURUM

526 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller boş olup 4 parselde bina bulunmaktadır.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu planlama alanı, Şile Belediyesi tarafından hazırlattırılan İmar Planlarına esas 1/1000 Ölçekli  “Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda; “Krs-ÖA1(Kretase kireçtaşları-bazaltlar-Önlemli Alan-1)” alanda kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;

            “Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”

Denilmektedir.  

İlgi (c) İBB, Kamulaştırma Müdürlüğü Yazısında;

“Konu incelenmiş olup, söz konusu taşınmazların kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.”

Denilmektedir.

İlgi (d) İBB, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yazısında;

Söz konusu tadilatla sokağın en kesitinin 10 m.’ye çıkarıldığı tespit edilmiş olup bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.”

Denilmektedir.

İlgi (f) İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü Yazısında;

Planlama sahasının yakınından geçen altyapı tesislerini gösterir bilgi paftası yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak çalışmalar esnasında mevcut altyapı tesislerine ait güzergahların en az 10 m. genişliğinde yol olarak korunması ve işsonu projesi, İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine rastlanması halinde zarar verilmemesi kaydıyla 1/1000 ölçekli plan teklifinde İdaremiz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

            1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İstanbul-F23-D-07-C-2-C rumuzlu plan paftası üzerine Müdürlüğümüzce hazırlandığı, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parseller üzerinde plan değişikliği yapılmıştır.

Çavuş Mahallesi, Yamaç Sokağın Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde;

1.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan, İstanbul İli Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 526 Ada 1, 2, 3 ve 4 Parselleri Kapsamaktadır.

2.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan 'Yol Alanı'dır.

3.Belirtilmeyen Hususlarda Yürürlükteki Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle Meri İmar Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.

plan notları işlenmiştir.

             İlgi (a) Başkanlık oluru ile hazırlanan Çavuş Mahallesi Yamaç Sokağın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak    üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, Yamaç Sokağın Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, bahse konu taşınmazların özel mülkiyete ait olmasından dolayı taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması ve taleplerin ilgili şahıslarca yapılması gerektiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/03/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.