444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 250 ada 139 ve 140 Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

Karar No: 2017 / 29
Duyuru Tarihi: 24.04.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/29

Karar Tarihi    : 07/04/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 250 ada 139 ve 140 Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

03.04.2017 tarihli Nisan Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi: (a)  24.03.2017 tarih ve 224176 sayılı dilekçe.

        (b) 15.03.2017 tarih ve 531-50567 sayılı İBB Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı

        (c) 14.02.2017 tarih ve TN:170267-1241.28678 sayılı İBB Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı

        (d) 17.02.2017 tarih ve 195767-617-32647 sayılı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı

              TEKLİF

             İlgi (a) dilekçe ile Çavuş mahallesi 250 ada 139 ve 140 parselleri kapsayan “Konut Alanı” lejantındaki alanın tevhid şartının kaldırması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi amacıyla tarafımıza ilgi (a) yazı ile dosya şeklinde sunulmuştur.

MÜLKİYET BİLGİSİ

             İstanbul İli Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 250 ada 139 ve 140 sayılı parseller şahıs mülkiyetine aittir.

 

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

 İstanbul İli Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 250 ada 139 ve 140 sayılı parseller, 04.04.2012 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planı’nda;  “K2 Simgeli Konut Alanında” kalmaktadır.

 

17.02.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Merkez 1.Etap Uygulama İmar Planı Değişikliğinde;   “KAKS=1 yapılanma şartlı Ayrık Nizam 3 Katlı (A-3) Konut Alanında” kalmaktadır.

 

MEVCUT DURUM

Plan değişikliği teklifine konu olan, 250 ada 139 parsel üzerinde ruhsatı ve iskanı alınmış iki katlı konut alanı bulunmakta olup 250 ada 140 parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu planlama alanı, Şile Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Şile Merkezine ait olan 1/1000 Ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritaları”na göre; kısmen “UA( Yerleşime Uygun Alanlar)” ve kısmen de “ÖA4 (Önlemli Alan 4)” lejantlı alanlarda kalmaktadır.Bu haritalara ait raporda;

“UA” lejantlı alan için; “Eosen yaşlı, sittaşı-kumtaşı-marn(Es) ve kireçtaşı-marn(En) ayrıca Kretase yaşlı Ahmediye kireçtaşı ve bazaltların bulunduğu ve eğimin <20 %’den az olduğu alanları kapsamaktadır” denilmektedir.

“ÖA4” lejantlı alan için; “Yamaç molozu ve çok katı kıvamlı kil tabakalarından oluşmaktadır. Yapı inşası sırasında kalınlığı 3.50 metre olan katı ve katı kilin, bodrum kat inşa edilerek oradan kaldırılması ve temellerin çok katı-sert kıvamlı kil üzerine oturtulması sağlanmalıdır. Parsel bazlı çalışmalarda yamaç molozunun kalınlığı belirlenmeli, eğimin > %20 olduğu alanlarda şev stabilite analizleri yapılmalı ve gerekli iksa tedbirleri alınmalıdır” denilmektedir.

 “Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel ve temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli görülen teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”

Denilmektedir.  

İlgi (c) İBB, Kamulaştırma Müdürlüğü Yazısında;

            “Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazların kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.”

Denilmektedir.

İlgi (d) İBB, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yazısında;

“İlgi yazıda Şile İlçesi Çavuş Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 250 ada 139 ve 140 parsellerin arasında tevhid şartı olduğu 139 parsel üzerinde ruhsatı ve iskanı alınmış bina bulunduğundan 140 parselin mağduriyetinin giderilmesi için parseller arasındaki tevhid şartının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; meri plandan gelen yapılaşma şartının aşılmaması koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.”

 

Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 İlgi (a) talep dilekçelerine konu olan 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 17.02.2014 tt’li Şile Merkez 1.Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İstanbul-F23-D-08-D-1-C rumuzlu paftası üzerine çizildiği, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parseller üzerinde plan değişikliği yapılmıştır.

 

İlgi (a) talep dilekçesi ile hazırlanan Şile ilçesi, Çavuş Mahallesi, 250 ada 139 ve 140 sayılı Parsellere ilişkin hazırlanan 17.02.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde;

 

1.      Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan, İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 250 ada 139 ve 140 parselleri kapsamaktadır.

2.      Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan Konut Alanıdır.

3.      Jeolojik ve Jeoteknik Etütler Doğrultusunda Uygulama Yapılacaktır.

4.      Belirtilmeyen Hususlarda Meri Plan Hükümleri ve Meri İmar Yönetmelikleri geçerlidir. 

plan notlarının işlendiği görülmektedir.

 İlgi (a) yazı ile iletilen 250 ada 139 ve 140 sayılı Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile ilçesi, Çavuş Mahallesi, 250 ada 139 ve 140 sayılı Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif etmiş olduğu şekilde, uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/04/2017

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.