444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Balibey Mahallesi, 140 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar No: 2017 / 71
Duyuru Tarihi: 15.09.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/71

Karar Tarihi    : 15/09/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ:  Şile İlçesi Balibey Mahallesi, 140 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

11.09.2017 tarihli Eylül Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi İlgi: (a) 17.05.2017 tarih ve 39098903.310.01.04/227281 sayılı Başkanlık oluru

         (b) 09.06.2017 tarih ve 1174-115449 sayılı İBB Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı

                   (c) 02.06.2017 tarih ve TN:607823-4158-108312 sayılı İBB Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı

                   (d) 13.06.2017 tarih ve E.20170309405 sayılı İBB İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı

        (e) 12.07.2017 tarih ve 97358890-4220-799-17 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat  Emlak Bölge Başkanlığı

                          TEKLİF

İlgi (a) Başkanlık oluru ile Balibey Mahallesi 140 ada 1 parsel, 27.10.2013 tasdik tarihli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planında “Askeri Alanlar” lejantında kalmakta olup, çevre yapı şartlarına uygun olacak bir şekilde KAKS:1 Ayrık Nizam 3 katlı (A-3) “Konut Alanı” lejantına alınması lejantına alınması için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi kararı alınmıştır.

            1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmalarının hazırlanarak değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine iletilmesi amacıyla ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmış olup, bu doğrultuda kurum görüşleri istenmiştir. Bu kapsamda ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET BİLGİSİ

Plan değişikliğine konu olan 140 ada 1 parsel yaklaşık 4560 m² olup Şile Belediyesi mülkiyetine aittir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliği teklifine konu olan 140 ada 1 parsel, 04.04.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planında “Askeri Alanlar” lejantında kalmaktadır.

 

Plan değişikliği teklifine konu olan 140 ada 1 parsel, 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planında “Askeri Alanlar” lejantında kalmaktadır.

 

MEVCUT DURUM

 

Plan değişikliğine konu olan alan, askeriyeye ait lojman olarak kullanılmaktadır.

 

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü Yazısında;

Planlama alanı, tarafınızca yaptırılan imar planlarına esas 1/1000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “UA(Yerleşime Uygun Alanlar)” lejantlı alan içerisinde yer almaktadır. Bu haritalara ait raporda “UA” lejantlı alanlar için; “taşıma gücü, oturma problemi, yer altı suyunun derinde olması, kazılabilirlik ve sıvılaşma açısından bir problem olmadığından dolayı “Uygun Alan” olarak tariflenmiştir” denilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli görülen teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.

 

Denilmektedir.  

İlgi (c) İBB, Kamulaştırma Müdürlüğü Yazısında;

            “Konu incelenmiş olup, söz konusu taşınmaza ait Müdürlüğümüzde devam etmekte olan herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir.”

Denilmektedir.

İlgi (d) İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu planlama sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Plan sahasının yakınından geçen altyapı tesislerini gösterir bilgi paftası yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak çalışmalar esnasında mevcut altyapı tesislerine ait güzergahların imar yolu ve/veya yeşil alan olarak korunması ve işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine rastlanması halinde zarar verilmemesi kaydıyla plan değişikliği teklifinde bir sakınca bulunmamaktadır.”

Denilmektedir.

İlgi (e) Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Yazısında;

“140 ada 1 numaralı parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile “Askeri Alan” fonksiyonunun iptal edilerek “Konut Alanı” fonksiyonuna ayrılmasında herhangi bir sakınca olmayacağı değerlendirilmiştir.”

Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İstanbul-F23-D-08-D-2-A rumuzlu plan

paftası üzerine Müdürlüğümüzce hazırlandığı, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parseller üzerinde plan değişikliği yapılmıştır.

            Şile İlçesi, Balibey Mahallesi 140 ada 1 parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde;

1.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan, İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 140 Ada 1 Parseli Kapsamaktadır.

 

2.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan 'Konut Alanı' Dır.

 

3.Belirtilmeyen Hususlarda Yürürlükteki Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle Meri İmar Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.

plan notları işlenmiştir.

             İlgi (a) Başkanlık oluru ile hazırlanan Balibey Mahallesi 140 ada 1 parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak         üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Balibey Mahallesi 140 ada 1 parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, KAKS=1 yapılaşma koşulunun KAKS=1.20 şeklinde düzenlenerek Planlama Müdürlüğü tarafından, plan paftalarının bu doğrultuda dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 13/09/2017

                                                                                                                                                                                        

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.