444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Karamandere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Karar No: 2017 / 78
Duyuru Tarihi: 11.10.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/78

Karar Tarihi    : 09/10/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ:  Karamandere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

11.09.2017 tarihli Eylül Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi  (a) 11.12.2015 gün ve 2015/97 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı.

       (b) Şile Belediye Başkanlığı’nın 13.05.2016 gün ve 205855 sayılı yazısı ve ekleri.

(c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 07.09.2016 gün ve 91442078.310.01.02/

     2016/BN:7264 sayılı takdim yazısı.

       (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2017 gün ve 28 sayılı kararı.

(e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 22.02.2017 gün ve BN:1071 İBB:35768 sayılı imar planı askı yazısı.

(f) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 06.04.2017 tarih ve 2017/41 sayılı yazısı.

(g) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 2017/41 sayılı yazısı.

       

Şile Belediyesi Meclisinde görüşülen 1/1.000 Ölçekli Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı, 11.12.2015 tarih ve 2015/97 sayılı ilgi (a) Şile Belediyesi Meclis Kararıyla aynen uygun görülmüştür.

 

Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi (a) Şile Belediyesi Meclisi kararı ile aynen uygun görülen Şile İlçesi Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b maddesi gereğince ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

 

İlgi (c) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilen Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 13.01.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır.

 

Söz konusu 1/1.000 ölçekli Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (e) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (f) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 20.04.2017-22.05.2017 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Askı süresi içerisinde; Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı’na ilgi (g) yazı ekiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tarafımıza iletilen itirazlar değerlendirilerek Meclise havale edilmiştir.

 

              SONUÇ:

 

              1/1.000 Ölçekli Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi, Karamandere Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan;

1 nolu 225961 sayılı itiraz, 2 nolu 226175 sayılı itiraz, 3 nolu 226245 sayılı itiraz, 4 nolu 226389 sayılı itiraz, 5 nolu 226435 sayılı itiraz, 6 nolu 226453 sayılı itiraz, 7 nolu 226447 sayılı itiraz, 8 nolu 226549 sayılı itiraz, 9 nolu 226900 sayılı itiraz, 10 nolu 226905 sayılı itiraz,11 nolu 226850 sayılı itiraz, 12 nolu 226935 sayılı itiraz, 13 nolu 226936 sayılı itiraz, 14 nolu 227121 sayılı itiraz, 15 nolu 227123 sayılı itiraz, 16 nolu 227124 sayılı itiraz, 17 nolu 227117 sayılı itiraz, 18 nolu 227118 sayılı itiraz, 19 nolu 227119 sayılı itiraz, 20 nolu 227120 sayılı itiraz, 21 nolu 227122 sayılı itiraz, 22 nolu 227110 sayılı itiraz, 23 nolu 227082 sayılı itiraz, 24 nolu 227107 sayılı itiraz, 25 nolu 227108 sayılı itiraz, 26 nolu 227125 sayılı itiraz, 27 nolu 227139 sayılı itiraz, 28 nolu 227141 sayılı itiraz, 29 nolu 227153 sayılı itiraz, 30 nolu 227261 sayılı itiraz, 31 nolu 227259 sayılı itiraz, 32 nolu 227272 sayılı itiraz, 33 nolu 227295 sayılı itiraz, 34 nolu 227260 sayılı itiraz, 35 nolu 227225 sayılı itiraz, 36 nolu 227308 sayılı itiraz, 37 nolu 227415 sayılı itiraz, 38 nolu 227365 sayılı itiraz, 39 nolu 227366 sayılı itiraz, 40 nolu 227367 sayılı itiraz, 41 nolu 227368 sayılı itiraz, 42 nolu 227362 sayılı itiraz, 43 nolu 227358 sayılı itiraz, 44 nolu 227359 sayılı itiraz, 45 nolu 227360 sayılı itiraz, 46 nolu 227361 sayılı itiraz 47 nolu 227364 sayılı itiraz, 48 nolu 227363 sayılı itiraz, 49 nolu 227357 sayılı itiraz, 50 nolu 227421 sayılı itiraz, 51 nolu 227398 sayılı itiraz, 52 nolu 227396 sayılı itiraz, 53 nolu 227152 sayılı itiraz, 54 nolu 227397 sayılı itiraz, 55 nolu 227387 sayılı itiraz, 56 nolu 227478 sayılı itiraz, 57 nolu 227437 sayılı itiraz, 58 nolu 227507 sayılı itiraz, 59 nolu 227452 sayılı itiraz, 60 nolu 227508 sayılı itiraz, 61 nolu 775891 sayı numaraları ile kayıtlı kurum itirazı incelenmiş olup;

·         1,5,6,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,35,36,37,39,44,45,49,50,51,52,54,57,58,60 numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3457 sayı 09.01.2015 tarihli görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

·          27,28,31,32,34,39,53,56,59 numaralı itirazlar yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

·         10 numaralı itiraz ilişkin talepler geri çekildiğinden değerlendirilmemiştir.

 

·         0/470 sayılı parsele yapılan 2 numaralı itiraz, 05.01.2015 tarih 3457 sayılı İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşüne göre, ‘’Yerleşim Alanı’’ olarak değerlendirilmesi sebebiyle, ‘’Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanı’’ Olarak düzenlenmesi, 0/289, 0/290 ve 0/291 numaralı parsellere yapılan 3, 13 ve 40 numaralı itirazlar İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 26580 sayı 02.06.2016 tarihli tarafımıza iletilen görüşüne göre ‘’Kuru Marjinal Tarım Arazisi’’ alanı olarak tespit edilmesi sebebiyle, ‘’Günübirlik Tesis Alanı’’ olarak düzenlenmesi, 0/286 sayılı ‘’Tarımsal Nitelikli Alan’’ olarak planlanan parsele yapılan 4 numaralı itirazın İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 4908 sayı 09.12.2014 tarihli tarafımıza iletilen görüşüne göre ‘’Kuru Marjinal Tarım Arazisi’’ olarak değerlendirilmesi sebebiyle ‘’Günübirlik Tesis Alanı’’ olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

·          0/254 sayılı parsele yapılan 7 numaralı itiraz ile 21.03.2013 tarih 1500 sayılı Şile Orman İşletme Müdürlüğünden alınan görüşe göre, Orman ile ilişiği olmadığından ‘’OİA’’ lejantının kaldırılması uygun görülmüştür.

 

·         0/190 sayılı parsele yapılan 61 numaralı itiraz ile, İl, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 30.03.2017 tarih ve E.775891 sayılı ‘’Tarımsal Nitelikli Alan ve Oia ‘’ olarak planlanan parsel, ‘’Mera Alanı ve Oia’’ olarak düzenlenmesi şekliyle uygun görülmüştür.

 

·         8,12,38,41,42,43,46,47,48,55 numaralı itirazlardaki yol taleplerinin ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüş olup;

 

       Plan paftalarının, Planlama Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 04/10/2017

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.