444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Çavuş Mahallesi, 91 ada 76 ve 85 parsellerdeki Tevhid Şartının Kaldırılmasına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama

Karar No : 2018 / 10
Duyuru Tarihi: 11.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/10

Karar Tarihi   : 05/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Çavuş Mahallesi, 91 ada 76 ve 85 parsellerdeki Tevhid Şartının Kaldırılmasına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.01.2018 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi: (a) 10.10.2017 tarih ve 2017-8145 sayılı dilekçe.

             (b) 23.06.2017 tarih ve 1304-127180 sayılı İBB Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı

                       (c) 25.09.2017 tarih ve TN:1057524-6640-181735 sayılı İBB Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı

                        (d) 25.07.2017 tarih ve E.20170375438 sayılı İBB İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı

                       (e) 22.08.2017 tarih ve 955266-2920-166621 sayılı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı

(f) 239875 (2017-16400) sayılı Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı

            TEKLİF

İlgi (a) dilekçe ile Çavuş Mahallesi 91 ada 85 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı’nda tevhid sembolü konularak 91 ada 76 parsel ile tevhid zorunluluğu getirildiği belirtilmiştir.

Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 91 ada 85 ve 76 parsellerin arasında tevhit şartı olduğu ve 76 parselde mevcut bina olduğundan dolayı 85 parselin mağduriyetinin giderilmesi için parseller arasındaki tevhit şartının kaldırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği hazırlanmış, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi amacıyla tarafımıza ilgi (a) yazı ile dosya şeklinde sunulmuştur.

            MÜLKİYET BİLGİSİ

Plan değişikliğine konu olan 91 ada 76 parsel 198 m², 91 ada 85 parsel 402,20 m² olup, şahıs mülkiyetindedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliği teklifine konu olan 91 ada 76 ve 85 parsel, 04.04.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planında “K2 Konut Alanında” lejantında kalmaktadır.

 

Plan değişikliği teklifine konu olan 91 ada 76 ve 85 parsel, 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planında kısmen  “Taks:0,30, Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanında” kısmen “Yol Alanında” kalmaktadır.

 

  

MEVCUT DURUM

 

Plan değişikliğine konu olan, 91 ada 85 parselde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, 91 ada 76 parsel üzerinde bir adet yapı bulunmaktadır.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü Yazısında;

Planlama alanı, Şile Belediyesi tarafından yaptırılan “1/1000 ölçekli İmar Planlarının Revize Edilebilmesi Amacıyla İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu” ekinde yer alan  “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda; “UA(Yerleşime Uygun Alanlar)” lejantlı alan içerisinde yer almaktadır. Bu haritalara ait raporda “UA” lejantlı alanlar için; “taşıma gücü, oturma problemi, yer altı suyunun derinde olması, kazılabilirlik ve sıvılaşma açısından bir problem olmadığından dolayı “Uygun Alan” olarak tariflenmiştir” denilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.

 

Denilmektedir.  

İlgi (c) İBB, Kamulaştırma Müdürlüğü Yazısında;

               “Konu incelenmiş olup, söz konusu taşınmaza ait Müdürlüğümüzde devam etmekte olan herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir.”

Denilmektedir.

İlgi (d) İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu parsel, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Plan sahasının yakınından geçen altyapı tesislerinin gösterir bilgi paftası yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak çalışmalar esnasında mevcut altyapı tesislerine ait güzergahların imar yolu ve/veya yeşil alan olarak korunması ve işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine rastlanması halinde zarar verilmemesi kaydıyla plan değişikliği teklifinde İdaremiz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.”

Denilmektedir.

İlgi (e) İBB, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yazısında;

“Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 91 ada 85 ve 76 parsellerin arasında tevhit şartı olduğu ve 76 parselde mevcut bina olduğundan bahisle 85 parselin mağduriyetinin giderilmesi için parseller arasındaki tevhit şartının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; tevhit şartının kaldırılması açısından uygun olmakla beraber Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi, 6. Fıkrasının (c) bendinde “…. Parseller 7.00 metreden dar yollardan mahreç alamaz” hükmü bulunduğundan parselin mahreç aldığı yol açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Denilmektedir.

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İstanbul-F23-D-08-D-1-A rumuzlu plan paftası üzerine çizildiği, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parseller üzerinde plan değişikliği yapılmıştır.

            Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 91 ada 76 ve 85 parsellerdeki Tevhid Şartının Kaldırılmasına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifinde;

1.Plan Değişikliği Onama Sınırı Şile İlçesi Çavuş Mahallesi F23d08d1a pafta 91 Ada 76 ve 85 Parsel Alanlarıdır.

 

2.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan Kısmen Konut Alanı, Kısmen Yol Alanıdır.

 

3.Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler Doğrultusunda Uygulama Yapılacaktır.

 

4.Belirtilmeyen Hususlarda Meri Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Meri İmar Yönetmelikleri Hükümleri Geçerlidir.

 

Şeklinde plan notları işlenmiştir.

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlgi (f) yazısında; “91 ada 76 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı binanın yıkılması halinde; yürürlükte olan Kanun, Plan, Plan Notu ve Yönetmelikler ışığında anılan parselin; yol cephelerinden 3.00m, yan bahçelerden 3.00m çekilmesi halinde ortaya çıkacak bina oturumu yaklaşık olarak 5.65 m x 8.57m ölçülerini sağlamakta olup; ilgili plan notlarının A.3.c maddesinde belirtilen yapılaşma koşullarında minimum bina cephesi 6.00 m ve derinliği 7.00 m maddesi koşullarını sadece Gençlik Caddesi cephesinde sağlamamakta olduğu görülmekte; aynı plan notlarının A.1.4.b maddesi “Yönetmeliğin öngördüğü minimum yapılaşma şartlarının sağlanamaması durumunda yan ve arka bahçe mesafeleri minimum 2.00 m ye kadar düşürebilir. Bu durum köşe başına rastlayan parseller için de geçerlidir.” Hükmüne göre yan bahçe mesafesinin 35 cm düşürülmesi halinde yaklaşık olarak ölçülen 5.65mlik cephe 6.00m ye çıkacağından ayrık yapılaşma koşulunu sağlayarak taban oturumu TAKS değerini sağlayacak şekilde bina derinliği yaklaşık olarak 8.20m’ye düşürülerek 6.00x8.20m ebatlarında olacak şekilde yapılaşma için yapı ruhsatı düzenlenebilir.” Görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan kararlarına ve hükümlerine aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmektedir.

           İlgi (a) yazı ile iletilen Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 91 ada 76 ve 85 parsellerdeki Tevhid Şartının Kaldırılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

                                                                

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

         Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 91 ada 76 ve 85 parsellerdeki Tevhid Şartının Kaldırılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif etmiş olduğu şekilde, uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

        Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 04/01/2018

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.