444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi UİP-25273 PİN Numaralı Alacalı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 0/441 Parselin İtirazı Hk.

Karar No: 2019 / 30
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/30

Karar Tarihi : 10/05/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi UİP-25273 PİN Numaralı Alacalı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 0/441 Parselin İtirazı Hk.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.05.2019 tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:   a)   Şile Belediye Meclisi'nin 09.03.2017 gün ve 2017/21 sayılı kararı,

  1. 31.03.2017 gün ve 39098903-310.01.03-224484 sayılı yazımız,
  2. 09.01.2018 tarih ve 12 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 15.03.2018 tarih ve BN:1572 İBB:61693 sayılı yazı ve ekleri.
  4. Şile Belediye Meclisi’nin 19.10.2018 gün ve 2018/81 sayılı sayılı Kararı.
  5. 23.01.2019 tarih ve 717 sayılı yazımız.
  6. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11.02.2019 tarih ve E.124855 sayılı yazısı.

Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülen Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Bahsi geçen Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 12.01.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ile müdürlüğümüze iletilen paftalar 20.03.2018 tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır. 20.03.2018-18.04.2018 tarihleri arasında askıda kalan 12.01.2018 t.t.li Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar, ilgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında, komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şile Belediye Meclisi’nin İlgi (e) kararı ile Bahse konu Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlardan 0/441 parsel sayılı taşınmaza yapılan itirazlara ilişkin ilgili koruma kurulundan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (f) yazımız ile 0/441 sayılı parsele ilişkin olarak İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup, ilgi (g) yazı ile bahse konuya yönelik görüş Belediyemize iletilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

12.01.2018 t.t.li Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz, İlgi (h) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kurum görüşünde  “İstanbul İli, Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi 0/441 parselin, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin bulunmadığı anlaşılmış olduğu” söylenmektedir.

 

Sonuç olarak; İlgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda; Bahse konu olan Alacalı Mahallesi 0/441 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak kültür varlığı olarak tescilinin bulunmadığına dair  ilgi (g) kurum görüş yazısı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

            Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

     KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan söz konusu 29 no’lu itiraz, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kurum görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/05/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.