444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi UİP-19205,1 PİN Numaralı Karamandere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İtirazı

Karar No: 2019 / 31
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C. 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/31

Karar Tarihi : 10/05/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi UİP-19205,1 PİN Numaralı Karamandere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İtirazı.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.05.2019 tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:  a) 09/10/2017 tarih ve 2017/78 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı,

         b) 17/04/2018 tarih ve 39098903-310.01.04-E.320/3742 sayılı yazısı ve ekleri,

         c) 12/09/2018 tarih ve 1347 sayılı İBB Meclis Kararı,

         d) İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 16.11.2018 tarih ve 2018/12548 BN:5938 İBB:247932 sayılı yazı ve ekleri.

         e) 14.12.2018 tarih ve 2018-30984 yazımız

         f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.01.2019 tarih ve 2018-30984 sayılı askı tutanağı ve ekleri

         g) 06.12.2018 tarih ve E.3594592 sayıda kayıtlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı

         h) 29.11.2018 tarih ve E.20180609702 sayıda kayıtlı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı.

 

13.01.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazlar doğrultusunda İlgi (a) Şile Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi(b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi (c)’de alınan Kararı ile aynen uygun görülerek, 14.09.2018 tarihinde

Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 14.09.2018 tarihinde onaylanan UİP-19205,1

PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne ilişkin ilgi (d) yazı eki ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından,

Müdürlüğümüze iletilmiştir.

 

Bahse konu ilgi (d) İBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze gönderilen yazı ve eklerine istinaden plan değişikliğine ilişkin düzenlemeler, ilgi (e) yazımız ile askı işlemleri için Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 19.12.2018-21.01.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili plan değişikliğine ilişkin itirazlar ilgi f) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlgi (f) askı tutanağı ile tarafımıza iletilen bahse konu Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ‘ne yapılan ilgi g) ve ilgi h) itiraz görüşü yazıları Belediyemize iletilmiştir.

 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

14.09.2018 t.t.li Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan, İlgi (f) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurumuna ait itirazında bazı tarım arazilerinin yeni yol alanı olarak planlanması sebebiyle tarım dışı amaçlı kullanımının düzeltilerek yeniden tarım arazisi olması talep edilmektedir. İlgi (h) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kurum itirazında ise 0/471 ve 0/485 Parsellerin İSKİ mülkiyetinde olduğundan KDKÇ Alanı fonksiyonunun kaldırılması talep edilmektedir.

            Sonuç olarak; İlgi (g) ve ilgi (h) kurum görüşü doğrultusunda; Bahse konu olan Karamandere Mahallesi Plan Değişikliği’ne yapılan ilgi (g) Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşünün İSKİ’den alınan kurum görüşü doğrultusunda, Dere Koruma Bantlarının yol ve park alanına ayrılması gerektiği ve kamu yararına aykırılık teşkil etmekte olduğu, ilgi h) İSKİ görüşünün ise İSKİ mülkiyetinde olan parsellerin Yol alanına alınması gerektiği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

            Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Karamandere Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan söz konusu itirazlardan, ilgi (g)Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün itirazı dere ıslah çalışmalarında Dere Koruma Bantlarının yol ve park alanı olarak ayrılması uygun görülmemiştir. İlgi (h) İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait 0/471 ve 0/485 parsellerin KDKÇ Alanından çıkarılarak yeniden düzenlenmesi talebi ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/05/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.