444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

İSKİ Kurum Görüşü Doğrultusunda Hazırlanan Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000

Karar No . 2019 / 40
Duyuru Tarihi: 20.06.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/40

Karar Tarihi : 14/06/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: İSKİ Kurum Görüşü Doğrultusunda Hazırlanan Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 UİP İtirazları.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

10/06/2019 tarihli Haziran Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi aşağıdadır.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi : (a) 03.12.2014 gün ve 2014/84 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

         (b) 04.03.2019 gün ve E.102/2077 sayılı yazımız.

         (c) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 18.04.209 gün ve E.20190180358 sayılı görüş yazısı.

 

20.07.2011 tt.’li 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı 13.09.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 18.04.2014-20.05.2014 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

Konu plana malikleri tarafından yapılan "Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsel" sayılı taşınmazlara (sırasıyla: 15, 24, 29, 74 sıra numaralı itirazlar) yönelik itirazlarda özetle; söz konusu alanda mevcutda dere bulunmadığı ve "Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)" lejantından dolayı mağduriyet oluştuğu, "Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)" lejantının iptali talep edilmektedir.

Söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Şile Belediye Meclisinde görüşülmüş olup ilgi (a) Meclis Kararında söz konusu parsellere ilişkin; ”...,15, 24,..29,...74,...” numaralı itirazlarla ilgili olarak ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi...” şeklinde karara bağlanmıştır.

İlgi (a) Meclis Kararına istinaden "Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsel" sayılı taşınmazlara ilişkin ilgi (b) yazımız ile İSKİ Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

İSKİ Genel Müdürlüğü ilgi (c) yazısında "Şile İlçesi, Üvezli Mahallesi 47, 20, 16 ve 17 parsellerden 2013 (1/1000) hâlihazırlarına göre vadi tabam geçtiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerde onaylı 1/1000 imar planına uygun yol terklerinin yapılmasını müteakip, parsellere ait "Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı)" lejantının korunmasına gerek kalmayacaktır." şeklinde görüş bildirmiştir.

 

SONUÇ:

İlgi (a) Meclis Kararı ve ilgi (c) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün görüş yazılarına istinaden bahse konu alana yönelik plan değişikliği teklifi müdürlüğümüzce hazırlanmış olup Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

                                                                 

 

      KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

            İlgi (a) Meclis Kararında bahsi geçen Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 15, 24, 29, 74 sayı numaralı itirazlar incelenmiştir. Bahse konu itirazlar ile birlikte 30 parsel ile 196 parsel arasından bulunan alana yönelik Komisyon Teklifi ve  İSKİ kurum görüşü kapsamında değerlendirilen hususlar Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

           Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin yukarıda belirtilen konuların Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 11/06/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.