444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

Karar No : 2019 / 41
Duyuru Tarihi: 20.06.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/41

Karar Tarihi : 14/06/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

10/06/2019 tarihli Haziran Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi aşağıdadır.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: a) 13.10.2016 gün 2016/89 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

  1. 20.03.2017 tarih ve 223810 sayılı yazımız ve ekleri.
  2. 11.01.2017 tarih ve 40 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 19.10.2017 tarih ve BN:5466 İBB:205250 sayılı yazısı ve ekleri.
  4. 05.04.2018 gün ve 2018/28 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı.
  5. 07.03.2019 tarih ve E.113/2276 sayılı yazımız ve ekleri
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü 14.05.2019 tarih ve BN:3435 İBB:73669 sayılı yazısı ve ekleri.
  7. 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve eki 20.08.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

 

        Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Bahsi geçen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

 

        Söz konusu 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen paftalar 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır. 23.10.2017-21.11.2017 tarihleri arasında askıda kalan 16.06.2017 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, ilgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında, komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

        İlgi (e) Şile Belediyesi Meclisinin 2018/28 sayılı 05.04.2018 tarihli kararında yer alan “… numaralı itirazlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi onayına sunulmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1/5000 teklifine ilişkin karar alındıktan sonra bahse konu itirazlar görüşülmek üzere, Müdürlüğüne iadesi…” ibaresine dayanılarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi hazırlanmıştır.

 

 

        İlgi (f) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama müdürlüğüne gönderilen Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, ilgi (g) yazı ile Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (g) yazıda; “… 5216 sayılı Kanunun 7b maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli planlarda yapılacak her türlü iş ve işlem Başkanlığımız görev ve yetki alanında kaldığından ve İlçe Belediye Başkanlıkları 1/5000 ölçekli planlara yönelik kendi tasarruflarındaki taşınmazlar veya kamu yararı doğrultusunda plan tadilatı teklifi sunabileceğinden, ilgi (f) yazınız eki plan değişikliği teklifinin ilgi (h) Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31/4 maddesi ve diğer ilgili meri mevzuat hükümleri doğrultusunda bahse konu taşınmaz malikleri veya yasal vekillerince hazırlanarak tarafımıza iletilmesi halinde, konu değerlendirilerek hakkında karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilebileceği…” denilmektedir.

 

        DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

        16.06.2017 t.t.li Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar, İlgi (e) Şile Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğü’ne iade edilmiş olup bu doğrultuda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hazırlanarak ilgi (f) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. Söz konusu teklif ilgi (g) yazıda “… 5216 sayılı Kanunun 7b maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli planlarda yapılacak her türlü iş ve işlem Başkanlığımız görev ve yetki alanında kaldığından ve İlçe Belediye Başkanlıkları 1/5000 ölçekli planlara yönelik kendi tasarruflarındaki taşınmazlar veya kamu yararı doğrultusunda plan tadilatı teklifi sunabileceğinden, ilgi (f) yazınız eki plan değişikliği teklifinin ilgi (h) Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31/4 maddesi ve diğer ilgili meri mevzuat hükümleri doğrultusunda bahse konu taşınmaz malikleri veya yasal vekillerince hazırlanarak tarafımıza iletilmesi halinde, konu değerlendirilerek hakkında karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilebileceği…” denilerek Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

 

            Sonuç olarak; İlgi (e) Meclis Kararı ile Müdürlüğü'ne iade edilen; Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı 8, 19, 33, 37, 38,  49, 51 numaralı itirazlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nün ilgi (g) yazı ve ekleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

        Şile İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan; 8-0/235 parsel, 19-0/233 parsel, 33-0/5 parsel, 37-0/234-0/235-0/281 parseller, 38-0/9 parsel, 49-0/232 parsel ve 51-0/235 parsellere kayıtlı itirazlar incelenmiş olup;

 

        8, 19, 33, 37, 38, 49 ve 51 numaralı itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden ve hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgi (g) yazısı ile reddedildiğinden bahse konu itirazlar Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

 

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 11/06/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.