444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Çelebi Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No : 2019 / 58
Duyuru Tarihi: 23.10.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/58

Karar Tarihi : 11/10/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Çelebi Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

               02/09/2019 tarihli Eylül Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

   KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi: a) 06.07.2018 gün 2018/59 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

        b) Şile Belediye Başkanlığı'nın 21.09.2018 tarih ve E.686/9502 sayılı yazısı ve ekleri.

        c) 18.01.2019 tarih ve 84 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

        d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Planlama Müdürlüğü 14.03.2019 tarih ve 2019/1034- BN:1395 İBB:44056 sayılı yazı

ve ekleri.

        e) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.08.2019 tarih ve 2019-14979 sayılı

yazısı.

         f) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün tarafımıza iletilen 09.09.2019 tarih ve 2019-16769 sayılı, 31.07.2019 tarih ve 2019-15012 sayılı ve 24.07.2019 tarih ve 2019-14250 sayılı yazıları ile Plan ve Proje Müdürlüğü'ne gelen 1)2019-15216, 2)2019-14766, 3)2019-14773, 4)2019-15304, 5)2019-13976, 6)2019-13978, 7)2019-13102, 8)2019-13970, 9)2019-14020, 10)2019-14697, 11)2019-14607, 12)2019-14679, 13)2019-14680, 14)2019-14714, 15)2019-14715, 16)2019-14727, 17)2019-14703, 18)2019-14491, 19)2019-14493, 20)2019-14702, 21)2019-14496, 22)2019-14501, 23)2019-14505, 24)2019-14520, 25)2019-14519, 26)2019-14524, 27)2019-14497, 28)2019-14494, 29)2019-14617, 30)2019-14271, 31)2019-14395, 32)2019-14853, 33)2019-14910, 34)2019-14777, 35)2019-14963, 36)2019-15193, 37)2019-15274, 38)2019-15255, 39)2019-15253, 40)2019-15251, 41)2019-15257, 42)2019-15256, 43)2019-14691, 44)2019-14525, 45)2019-14774, 46)2019-15194, 47)2019-6875, 48)2019-6834, 49)2019-14979 50)2019-12883 sayılı Çelebi Mahallesi'ne ait itiraz yazıları,

21.06.2017 tt’li 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi II. Etap Nazım İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Çelebi Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) İlçe Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek, 5216 sayılı 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.

UİP-34185 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Çelebi Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup; ilgi (c) de alınan Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek, 24.01.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Söz konusu UİP-34185 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Çelebi Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (d) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (e) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 09.07.2019-07.08.2019 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Askı süresi içerisinde; Çelebi Mahallesi Uygulama İmar Planı’na ilgi (f)’de belirtilen dilekçeler ile yapılan itirazlar Müdürlüğümüze iletilmiştir.

                                                                  

        SONUÇ

 

        Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Çelebi Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü S/90 sayılı Başkanlık Oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

        Şile İlçesi, Çelebi Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup;

 

Yol ve Fonksiyon değişikliğine ilişkin itiraz talebi:

 

  • 2, 10, 11, 19, 27, 44 numaralı itirazlar ile imar yolu yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

  • 1, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 numaralı itirazlar ile imar yolu yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
  • 23, 29, 32, 33, 37, 48 numaralı ‘Tarımsal Nitelikli Alan’ rumuzuna ilişkin itiraz talepleri İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarihli ve E.2727410 sayılı görüşüne göre ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.

 

Diğer İtiraz Talepleri:

 

  • 26, 31 numaralı itiraz İmar Planı’nın konusu olmadığından değerlendirilmeye alınmamıştır.

 

  • 47 numaralı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itiraza ilişkin olarak, itiraza konu herhangi bir husus tespit edilememiştir.

 

15, 21, 46, 50 numaralı itirazlar ve 49 numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü itirazı kapsamında;

 

  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün E.1386464 sayılı Kurum görüşü kapsamında 26,52 Ha’lık alanın tarım dışı kullanımı uygun bulunmuş olup, bahse konu alanın E:0.20 Yençok:2 Kat Gelişme Konut Alanı lejantına alınarak, Ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür. 

                                                                  

Komisyon Teklifi Kapsamında,

 

  • Belediyemize kayıtlı 03.09.2019 tarih ve 2019-17145 sayılı dilekçeye istinaden, 0/979 parselin kuzey güney hattında Ek Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle imar yolu verilmesi,

 

  • Belediyemize kayıtlı 22.08.2019 tarih ve 2019-16412 sayılı dilekçeye ve İstanbul Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü tarafından Şile Belediye Başkanlığı’na iletilen 21.03.2011 tarih ve 101.02-600-2238 sayılı tarım dışı amaçlı kullanım izni yazsına istinaden 0/1466 parselin Ek Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,

 

  • Belediyemize kayıtlı 25.09.2019 tarih ve 18740 sayılı dilekçeye istinaden, 0/862 numaralı parsel Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi II. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın da K1 yoğunluklu Konut alanı rumuzunda kaldığından, parselin tamamının E:0.35 rumuzlu konut alanına alınarak Ek Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/10/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.