444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi 1/1000 ölçekli İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi.

Karar No: 2019 / 66
Duyuru Tarihi: 13.11.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/66

Karar Tarihi : 08/11/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi 1/1000 ölçekli İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

04/11/2019 tarihli Kasım Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan 17.12.2018 t.t’li Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin teklif aşağıdadır.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:    a) 10.11.2017 gün 2017/85 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

          b) Şile Belediye Başkanlığı'nın 22.02.2018 tarih ve E.91/1720 sayılı yazısı ve ekleri.

          c) 14.12.2018 tarih ve 1985 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

          d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 18.02.2019 tarih ve 2019/16649- BN:935 İBB:30463 sayılı yazı ve ekleri.

           e) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.04.2019 tarih ve 2019-3975 sayılı yazısı.

          f) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün tarafımıza iletilen 09.09.2019 tarih ve 2019-16769 sayılı, 31.07.2019 tarih ve 2019-15012 sayılı ve 24.07.2019 tarih ve 2019-14250 sayılı yazıları ile Plan ve Proje Müdürlüğü'ne gelen1) 2019-14701, 2) 2019-14665, 3) 2019-14604, 4) 2019-14587, 5) 2019-14654, 6) 2019-13782, 7) 2019-13784, 8) 2019-13780, 9) 2019-13781, 10) 2019-13867, 11) 2019-14528, 12) 2019-14779, 13) 2019-14686, 14) 2019-14644, 15) 2019-14645, 16) 2019-14753, 17) 2019-14633, 18) 2019-14971, 19) 2019-13765, 20) 2019-14696, 21) 2019-15602, 22) 2019-15601, 23) 2019-15579, 24) 2019-15611, 25) 2019-15560, 26) 2019-15563, 27) 2019-15609, 28) 2019-15573, 29) 2019-15607, 30) 2019-15604, 31) 2019-15577, 32) 2019-14818, 33) 2019-14030, 34) 2019-15264, 35) 2019-13174, 36) 2019-14227, 37) 2019-13751, 38) 2019-14434, 39) 2019-14228, 40) 2019-15443, 41) 2019-15445, 42) 2019-15524, 43) 2019-15286, 44) 2019-15415, 45) 2019-14972, 46) 2019-15382, 47) 2019-15434, 48) 2019-15535, 49) 2019-15436, 50) 2019-15429, 51) 2019-15405, 52) 2019-13620, 53) 2019-14704, 54) 2019-14726, 55) 2019-14438, 56) 2019-14609, 57) 2019-14232, 58) 2019-15442, 59) 2019-15404, 60) 2019-15366, 61) 2019-15353, 62) 2019-14980, 63) 2019-15262, 64) 2019-14623, 65) 2019-14621, 66) E.20190124664, 67) E.742273, 68) 2019-14888 sayılı İsaköy Mahallesi'ne ait itiraz yazıları.

 

         18.03.2016 tt’li 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi 1/1000 ölçekli İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) İlçe Meclis kararı ile aynen uygun görülerek,  5216 sayılı 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.

        

          UİP-30738 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup;  ilgi (c) de alınan Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

 

          Söz konusu UİP-30378 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (d) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (e) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 09.07.2019 – 07.08.2019 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

          Askı süresi içerisinde; İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na ilgi (f)’de belirtilen dilekçeler ile yapılan itirazlar Müdürlüğümüze iletilmiştir.

 

            SONUÇ:

 

            Şile İlçesi 1/1000 ölçekli İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

            Şile İlçesi, İsaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup;

 

Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin İtiraz Talepleri:

 

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 24 ve 32 numaralı ‘Tarımsal Nitelikli Alan’ lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 06.01.2016 tarihli ve 12846 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.

 

  • 7, 9, 19, 20, 34, 41, 58 ve 61 numaralı itiraz talepleri; ilgili kurumdan kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iade edilmiştir.

 

  • 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65 ve 67 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

  • 11, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 49, 50, 51 ve 52 numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.

 

  • 66 Numaralı İSKİ itirazına ilişkin bir husus tespit edilememiştir.

 

68 Numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü itirazı kapsamında:

 

  • 0/72 ve 0/79 parseller arasından geçen 10 Metrelik imar yolu değişikliğinin Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
  • Plan paftasında gösterilmiş olup, Plan Notlarında yer almadığından dolayı, Plan Notlarına; “Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı: İsaköy, kabakoz ve Akçakese köylerinin İstanbul Valiliği tarafından onaylı 1/1000 ölçekli UİP’da belirlenen köy yerleşik alan sınırlarından DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan; Kabakoz, Akçakese, Bozgoca göletlerinin kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları ve taşkına maruz alan sınırları içinde kalan kısımları “Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ayrılmış olup, bu alanda yeni yapı yapılmasına ve madencilik faaliyetlerine izin verilemez. Bu alanda mevcut binaların basit onarım ve tadilatları ile İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik şartlarına uymak koşulu ile organik tarım faaliyetine izin verilebilir. Ayrıca parsel malikinin talep etmesi dahilinde: DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak ve yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmek kaydıyla bu alan içindeki parsel yüz ölçümünün %60’ı üzerinden konut kullanımları başlığı altındaki plan hükümlerinin “2.1. Yerleşik konut alanı” yapılaşma değerine göre hesaplanacak inşaat alanı, aynı köy yerleşik alan sınırı içinde konut alanı olarak belirlenen alana transfer edilebilir. Ayrıca, bu alanlar için ilgili kamu kurumunca taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenecek dere taşkın derecesi/sınıflandırmasına göre “taşkına maruz alan” sınırı dışında kalması halinde planda mevcut konut kullanımlarına ilişkin plan hükümlerinin 2.1. Yerleşik konut alanındaki yapılaşma hükümleri geçerli olacaktır.” İbaresinin eklenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 06/11/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.