444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
İhale
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Akaryakıt Mal Alımı

İhale Tarihi: 14.12.2020

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ŞİLE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/612400

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞİLE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HACIKASIM MAH. ÜSKÜDAR SOK. 25 ŞİLE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2167121275 - 2167120975

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKARYAKIT MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (Diğer) Depo Dökme 125.000 LT, Motorin (Diğer) Otomasyon 450.000 LT, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 12.000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akaryakıt, idarenin bulunduğu noktadan itibaren kara yolu ile 10 km mesafe içindeki istasyonlardan pompadan alınacaktır. Ayrıca yüklenici idarenin talebi doğrultusunda idareye ait Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan akaryakıt deposuna akaryakıtı tankerle teslim edecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Akaryakıt, idarenin bulunduğu noktadan itibaren kara yolu ile 10 km mesafe içindeki istasyonlardan pompadan alınacaktır. Ayrıca yüklenici idarenin talebi doğrultusunda idareye ait Yol Bakım Onarım Makine İkmal amirliğinde bulunan akaryakıt deposuna akaryakıtı tankerle teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.12.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Meclis Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli ''Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama  Kuruluşu'' ise; Enerji Piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş  teklif sahibinin  akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, İstekli  ''Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi'' ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik  sözleşmesini, istekliye Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumundan  Bayilik yapmak üzere verilmiş olan  İstasyonlu  Bayilik Belgesi.

 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Alınacak petrol ürünlerinin  EPDK’nın belirlediği evsaflara, TSE standartlarına  ve TÜPRAŞ  spesifikasyonlarına  uygunluk belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.