444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Plan ve Proje Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

 

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Plan ve Proje Müdürlüğü 3 birimden oluşmaktadır.

1) Kalem ve Arşiv Birimi

2) Planlama Birimi

3) Emlak ve istimlak Birimi

Kalem ve Arşiv Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Plan ve Proje Müdürlüğü ile alakalı şahıs, kurum kuruluş müracaatlarını kayıt altına almak, müdür ve/veya şef havalesine müteakip ilgili personele iletmek, imzaya sunulan evrak ve dosyaların takibini yapmak, işlemi tamamlamadan evrak ve dosyaların çıkışlarını yaparak ilgili merciye ulaştırmak, müdürlükle ilgili nüshalarını dosyalarında hıfz ederek arşivlemek.

b) Periyodik aralıklarla dosyaların arşivdeki denetimini yapmak, arşivin düzenli olmasını sağlamak.

c) Plan ve Proje Müdürlüğü birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda aylık veya yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Müdürlük makamınca istenilen yazışmaları yapmak.

e) Müdürlükte bulunan demirbaşların takibiyle, fotokopi, faks gibi cihazların malzeme, bakım ve tamirini takip etmek, müdürlük için gerekli malzemeleri temin etmek.

f) Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne göndermek.

g) Arşiv sorumlusu, ilgili birimlerden işlemi tamamlamadan dosyaların arşivinde hıfzını sağlamak.

h) Arşiv sorumlusu, personel kayıt memurunun verdiği resmi evrak ve dilekçeleri arşivde evveliyatının olup olmadığı araştırılır. Evrakın evveliyatı varsa dosyasına eklenerek raportörüne ulaşması sağlanır ve zimmet kayıtları tutulur.

ı) Arşiv sorumlusu, vatandaşlarımızın talebi üzerine, mevcut dosyalarından gerekli belgeleri temin ederek kendilerine teslim eder.

Planlama Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı Genelge Talimatı ve bildiriler çerçevesinde olmak üzere;

b) İlçe sınırları içerisindeki imar planı bulunmayan alanların bölgenin sosyo-ekonomik yapısına uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak, kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlattırmak, onaylatmak.

c) 1/5000 ölçekli imar planı bulunmayan veya ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teklif olarak sunulmak üzere 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi hazırlamak.

d) Yürürlükteki mevcut İmar Planlarının aksayan kısımlarının revizyonunu yapmak, yaptırmak, onaylatmak.

e) 1/1000 ölçekli onaylı İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.

f) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.

g) Mevcut imar planı olan bölgelerden gelen mevzii imar planı ve plan tadilat tekliflerini ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre inceleyerek Belediye meclisine sunmak, bu konuya ilişkin olarak alınan meclis kararının gereğini yapmak.

h) Plan yapım surecinde;

1) Halihazır haritaları temin etmek,

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak,

3) Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etüdleri temin etmek.

ı) İlçe belediye meclisinde kabulüne müteakip planları onanmak üzere B.Ş.B. Başkanlığına göndermek, onaylanma işlemlerinin takibini yapmak.

j) Onaylanan planların uygulayıcı müdürlüklere dağıtımını yapmak.

k) Alınan meclis kararları doğrultusunda kararların gereği için ilgili makam ve birimleri bilgilendirmek.

l) Yapılan plan değişikliklerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.

m) Yapılacak hizmet işi ihale dosyalarını hazırlamak.

n) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.

o) Onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.

p) Belediye Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.

3)  Emlak İstimlak Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

  1. Başkanlık makamından/meclisten gelen görüşler neticesinde kamulaştırılması gereken taşınmazlara ilişkin analiz değerleme raporu ve hukuki fizibilitesini yapmak, makama sunmak.
  1. Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda takas trampa, kamulaştırma taleplerini değerlendirmek, görüş vermek.
  1. Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterinin takip edilmesi, yeni tescil edilenler ile tescilden düşen taşınmazların güncel bilgilerinin tutulması,
  1. Belediyenin ihtiyaç duyduğu gayrimenkullerle ilgili olarak Başkanlık makamının uygun görüşü doğrultusunda 4734 sayılı Kamu ihale yasası hükümleri doğrultusunda kiralama işlemlerinin takip edilerek sonuçlandırılması,
  1. Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların başkanlık makamının uygun görüşü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet ihale yasasına göre satış, kiralama ile ilgili işlemlerin takip edilerek sonuçlandırılması,
  1. 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi gereği uygulama yapılan parsellerde belediye adına tescil edilen hisselerin ve yoldan ihdas alanlarının kıymet takdirinin yapılması, ilgililerin talebi halinde 3194 sayılı yasanın 17. Maddesine göre satış işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  1. 5393 sayılı belediye yasasına göre belediyeye ait gayrimenkullerin takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılması, şartlı-şartsız bağışlar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  1. Belediye sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti diğer kamu kurumlarına ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacıyla belediyemize devri ile ilgili işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
  1. Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan hazine arazilerinin imar yasası uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  1. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı ile kiralama ve protokol işlemlerinin yürütülmesi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.