444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü         

b) Basın Yayın Bürosu

c) Büro Sorumlusu-VKHİ

ç) Foto muhabir – Kurgu-Montaj

d) Foto Muhabir- Grafiker

e) Grafik tasarımcı-Webmaster

f) Sosyal Medya Sorumlusu-Foto Muhabir-WEB sorumlusu

2)  Halkla İlişkiler Bürosunun personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Halkla İlişkiler Sorumlusu

b) Çağrı Merkezi

c) Çözüm masası

ç) Danışma

Halkla İlişkiler Sorumlusunun Görevleri

a) Müdürlükçe kendisine verilen işleri yapmak ve çalışanları vasıtasıyla yaptırmak,

b) Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde Müdürüne öneriler getirmek,

c) Vatandaştan gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak cevap verilmesini sağlamak,

ç) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmalarını yürütmek,

d) Birime telefon veya şahsen iletilen şikâyet talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışmak ve belediye ile halk arasında köprü vazifesi yürütmek.

e) Çağrı merkezi ve çözüm masası personeli tarafından düzenlenen şikâyet formlarının bilgisayar ortamında kayda alınması işlerini ve buna bağlı olarak, vatandaşa mümkün olan en kısa sürede geri dönüş yapılarak bilgilendirilmesini sağlamak,

f) Çözüm masa formlarını müdürlükler bazında sınıflandırarak, tarih sırasına göre arşivlemek,

g) Vatandaş başvurularını günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlamak ve müdürünü sürekli bilgilendirmek,

ğ) E-mail yoluyla gelen talepleri, basın yayın müdürlüğüne göndermek, çözüm masa formu düzenlemek ve ilgili müdürlüklere iletilmesini ve bunların takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

h) Çözüm Masasına gelen vatandaşların kurum içi ve dışı yönlendirmelerini sağlamak,

ı) Başkan, Başkan Yardımcısı veya Müdürün katılacağı halk günlerinin organizasyonunu yapmak,

i) Halkın bilinçlendirilmesi amaçlı halk toplantılarının organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak,

j) Kendisine bağlı bulunan personelin çalışmasına nezaret ve kontrol etmek, destek olmak,

k) Görev unvanına uygun olan ve müdürünün istediği diğer işleri yapmak,

l) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek,

m) Davetiye, afiş, bülten, broşür ve tanıtıcı malzemelerin dağıtımını organize etmek ve dağıtımının zamanında yapılmasını sağlamak,

n) Belediye ve Başkanla ilgili her türlü anons, SMS metnini hazırlamak ve zamanında duyurulmasını sağlamak,

o) Anons ve SMS metinlerini sosyal medya görevlisi ile paylaşarak sosyal medya duyurusunun da eş zamanlı yapılmasına destek vermek,

ö) Web haberlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, web için haber yazarak, sosyal medya sorumlusuna ulaştırmak,

p) Her türlü Belediye organizasyonuna katılmak ve Başkanın toplantılarına aktif olarak dahil olmak,

r) Kendisine bağlı olarak çalışan Çözüm Masasını denetlemek

VKHİ- Basın - Yayın Büro Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

a) Birimin kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak,

b) Diğer kurumlardan gelen yazılara cevap vermek

c) Doğrudan temin dosyası gibi müdürlüğün tüm satın almalarının ilgili birime aktarılmasını sağlamak

ç) Beyaz Masa üzerinden gelen raporları inceleyip, takibini yapmak

d) Halkla İlişkiler biriminin görevi olan etiket listelerini hazırlamak,  güncellemek ve etiket çıktılarını almak, yapıştırmak, dağıtımının takibi ve raporlamasını yapmak (Zabıta ve Kültür Sosyal İşler ile organize edilerek) /yaptırmak (Hizmet Alımı),

e) Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için yapılan organizasyonları Halkla İlişkiler Birimi ile birlikte düzenlemek,

f) Müdürlük tanıtım malzemelerinin yayımı, kültürel etkinlik vs. eserlerin yayımı ve bunların arşivlenmesini sağlamak..

g) Medyada belediye ile ilgili çıkan her türlü haber, yayın bilgiyi günlük olarak takip etmek.

ğ) Müdürlüklerle gerekli koordinasyonu kurarak basın bültenleri içindeki bilgileri incelemek, cevap verilmesi gereken hususlarda taslak hazırlayarak, müdürüne sunmak.

h) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak,

ı) Müdürlüğün randevularını organize ederek, önemli gün, hafta, özel günleri takip etmek, Müdür ve çalışanları bilgilendirmek.

i) Müdürlük, demirbaşındaki malzemelerin kayıtlarını tutmak.

j) Kurum içi ve dışı bildiri genelge vb. duyuruların, bilgilerin tüm personele iletilmesi ve dosyalanmasını sağlamak,

k) Gereken durumlarda Halkla İlişkiler sorumlusuna ve çözüm masasına destek vermek.

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

m) Tüm görevleri yerine getirirken üst yönetimi bilgilendirmek ve onayını almak.

n) Bağlı olduğu Müdürünün verdiği görevleri yerine getirmek.

Vatandaş Hizmetleri Çözüm Merkezi Sorumlusunun Görevleri

a) Vatandaşın talepleri doğrultusunda, vatandaşı ilgili müdürlüklere yönlendirmek.

b) Beyaz Masa Bürosu’na şahsen gelen vatandaşları,  şikâyetleri ve dilekleri konusunda ilgili Müdürlüklere yönlendirmek ve takibini yapmak.

c) İlçe halkının Belediye ile ilgili talep, sorun ve dileklerini dinleyip onları ilgili Müdürlüklere ileterek çözümlenmesini sağlamak.

ç) Düzenlenen organizasyonlarda vatandaşların kayıtlarını almak.

d) Gelen şikâyet ve önerilerle ilgili olarak haftalık raporlama yapmak.

e) Tüm görevleri yerine getirirken üst yönetimi bilgilendirmek ve onayını almak.

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

g) Bağlı olduğu Müdürü ve Halkla İlişkiler Sorumlusunun verdikleri görevleri yerine getirmek.

Sosyal Medya Sorumlusunun Görevleri

a) Sosyal medyayı kullanan potansiyel hedef kitleyi belirlemek,

b) Potansiyel hedef kitlenin yoğun olarak kullandığı dijital mecra ve sosyal ağları belirlemek,

c) Sosyal medya ağlarını takip etmek,

ç) Sosyal medya ağlarındaki takipçi sayısını artıracak çözümler üretmek,

d) Sosyal medya ağlarında belediye ve başkan hakkındaki farklı kişi ve kurumlar tarafından oluşturulan uygun olmayan içerik, durum ve izlenimleri belirlemek,

e) Uygun olmayan içerik, durum ve izlenimlere gerektiğinde müdahale etmek,

f) Sosyal medyada çıkacak haberleri oluşturmak, içerikleri hazırlamak ve yayımlamak,

g) Yazılı basında çıkan haberlerin sosyal medya çerçevesinde duyurulmasını sağlamak,

ğ) Sosyal medya vasıtası ile yapılan şikâyetleri “Beyaz Masa” birimine yönlendirmek, ilgili şikâyetin “Beyaz Masa” birimine iletildiğini cevaben paylaşmak.

h) Sosyal medyada yayınlanan habere yorum yapan kişilere yetkili/bilgili olduğu alan kadar cevap verip, yetkisi/bilgisi olmayan konularda ilgili birimden bilgi alıp cevap vermek. 

ı) Daha fazla takipçi kazanmaya yönelik çalışmalar yapmak,

i) Web sitesini düzenli olarak takip etmek ve güncellemek,

j) Sosyal medya, web ve basılı çalışmaların metinlerini redakte etmek.

Fotoğrafçının Görevleri                           

a) Başkanın katıldığı programları fotoğraflamak,

b) Belediyenin yapmış olduğu alt yapı, üst yapı çalışmalarını fotoğraflamak,

c) Kültürel ve sosyal faaliyetleri fotoğraflamak (toplantı, konser, tiyatro, seminer vb.)

ç) Belediye faaliyetlerinin tanıtım sunumlarını hazırlamak,

d) Belediyenin kültürel programlarının reklam ve tanıtım jingle'nı hazırlamak.

e) Meclis, ihale gibi kayıt olması gereken etkinliklerin kaydını yapmak

f) Belediyenin tüm görsel arşivini oluşturmak.

Grafikerin Görevleri

a)Belediye icraatları ve Şile tanıtımlarında kullanılacak tüm basılı evrakı görsel olarak hazırlamak

b)Yeni medya fikirlerini geliştirmek.

c)Hazırlanan görsel dokümanların basımını organize etmek ve baskı sürecini takip etmek.

ç)Web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kullanılacak görselleri hazırlamak.

d)Belediye çalışmalarının tanıtımı, Proje bilgilendirmeleri, özel gün ve hafta kutlamaları için Outdoor Reklam Tasarımları yapmak,

e)Basın yayın tarafından haberleştirilen dokümanların görsel tasarımlarının yapılarak bülten haline getirmek

f)Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların derlenerek yılsonu faaliyet kitabını hazırlamak

g)Senelik hazırlanan masaüstü takvimin görsel çalışmalarını yapmak

ğ)Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından aktarılan verilerin derlenerek senelik faaliyet raporunu oluşturmak

h)Mevcut web sitesi ve sosyal medya hesaplarına görsel ve içerik desteği sunmak

ı)Yerel basın reklam çalışmalarını yapmak

i) Afiş, 50*70, vinil, tasarımlarını yapmak.

j) Belediye davetiye, broşür, promosyon ürünleri ve plaket tasarımlarını yapmak

k) Başkanın yönlendirmesi ile STK’lardan gelen taleplerin grafik tasarım çalışmalarını yapmak (broşür, logo, etiket, davetiye, afiş vs.. )

l)Raket pano, billboard ve diğer görünür tanıtım materyallerinin düzenli şekilde güncellenmesini sağlamak.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.