444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2010 / 39 Sayılı Meclis Kararı

Karar No : 2010 / 39
Duyuru Tarihi: 06.12.2010

T.C.
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ : Şile, Hacıkasım Mah. 10 ada 37-50 parseller plan tadilatı

RAPOR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

06.12.2010 tarihli Aralık Ay'ı I.Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Şile, Hacıkasım mah. 10 ada 37-50 parseller plan tadilatı teklifinin görüşülmesine geçildi.

KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Dursun ŞENOCAK tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

"BAŞKANLIK MAKAMI'NA

İlgi: a) 04.11.2008 gün, M.34.6.ŞİL.0.10-70729 sayılı Şile Belediye Başkanlığı yazısı ve eki Şile Belediye Meclisinin 03.11.2008 gün, 2008/29 sayılı kararı.

b) 27.11.2008 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2009-6208 TN:1457112 sayılı İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki

c) 08.04.2009 gün, M.34.6.ŞİL.0.10-83678 sayılı Şile Belediye Başkanlığı yazısı ve eki

d) 07.05.2009 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2009-6208 TN:1457112 sayılı İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü yazısı

e) 31.08.2009 gün, M.34.6.ŞİL.0.10-91340 sayılı Şile Belediye Başkanlığı yazısı ve eki

f) Büyükşehir Belediye Meclisine 06.01.2010 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2009-16442 TN: 2187221 sayılı İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2010 gün, 172 sayılı kararı.

h) 21.05.2010 gün, 102988 sayılı Yedi Tepe Planlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. Plan tadilat teklifi.

TALEP

İlgi (a) yazı ve eki Şile Belediye Meclisinin 03.11.2008 gün, 2008/29 sayılı kararı ile Şile Hacıkasım Mahallesi, 4 pafta, 10 ada, 37-50 parsellerin tevhit edilerek 50 parseldeki kitle 10x10 m.den 37 parsele doğru büyütülerek 10x15m.'ye çıkarılmasına ve 37 parselde onanlı planda yer alan 8x15m. ebatlarındaki kitlenin aynen korunması ve plan koşullarının bozulmaması şartı ile tekrar ifraz yapılabilmesi konularını kapsamaktadır.

TEKLİFİN EVVELİYATI

İlgi (a) ve (c) yazı ile Hacıkasım Mahallesi, 4 pafta, 10 ada 37-50 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yönelik Şile Belediye Meclisinin 03.11.2008 gün, 2008/29 sayılı kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek kararın onanması için Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan paftalarında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık olurunun T.C.

Madde II-D Bölümünde belirtilen bilgi ve belgelerin iletilmediği ilgi (b),(d) yazılarında Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilmiştir.

İlgi (e) yazı ile Plan tadilat teklifindeki eksiklikler İBB Planlama Müdürlüğüne gönderilmiştir.

ilgi (f) yazı ile İBB Planlama Müdürlüğü plan teklifini Büyükşehir Belediye Meclisine sunmuş tur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ilgi yazı (g), 13.01.2010 tarih ve 172 sayılı kararıyla, yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu belirtilerek, 1/1000 uygulama imar plan değişikliği uygun görülmemiştir.

İlgi yazı (h) ile Yedi Tepe Planlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ilgi (b) yazısındaki eksiklikleri tamamlayarak Müdürlüğümüze 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği için başvuruda bulunmuştur.

MÜLKİYET BİLGİSİ

İlgi yazı (h) ekindeki tapu kayıt örneğinden tadilata konu Şile İlçesi, Hacıkasım Mah. 10 ada, 37 ve 50 parseller iki parsel içinde aynı oranda olmak kaydıyla 1/3 hisse ile Müeyyet KURTDARCAN, 1/3 hisse ile Ümran ÖRENCİK, 1/3 hisse ile Ayşe Tuna AKOL mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. İlgi (h) yazı ekinde güncel tapu kaydı ve koordinatlı çap, röperli kroki yer almaktadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan tadilatına konu Şile İlçesi, Hacıkasım Mahallesi, 10 ada, 37 ve 50 numaralı taşınmazlar,

14.06.1991 onanlı 1/5000 ölçekli Şile Revizyon Nazım İmar Planında Kentsel Sit Alanında Konut alanında;

21.10.1992 onanlı 1/1000 Ölçekli Şile Kentsel Sit Alanı Koruma İmar Planında Kentsel sit sınırı içerisinde; 37 parsel konut alanında, 8x15m ebatlarında 2 kat yapılanma şartlarında kitle, 50 parselin Büyük bir bölümü konut+ticaret alanında 10x10m ebatlarında 5 kat yapılanma şartlarında kitle bulunmaktadır.

Söz konusu plana ait plan genel hükümleri başlığında;

1-7. Planlama alanı içindeki bütün yeni yapılaşma uygulamalarında deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

1-8. Rapor ekinde ada parsel numaraları verilen anıtsal eski eserler, sivil mimarlık örnekleri ve ağaçlar korunması gerekli eserler olarak tescil edilmiştir.

1-13. Koruma imar planı kararlarının yada hükümlerinin değiştirilmesi, koruma kurulunun onayı ile uygulanır.

Kentsel sit öğelerinin korumaya yönelik hükümler bölümünde,

II-2. Plan raporu ekinden belirtilen korunması gerekli araçlar doğal sit öğeleri olduğundan kaldırılamazlar. Kesilmelerinde zorunluluk olanlar için koruma kurulunun onayı ile uygulama yapılır.

Yeni yapılaşmaya ilişkin hükümler bölümünde,

III-1. Plan üzerinde gösterilen kütleler şematik olup TAKS ve KAKS hesabı belirtilmek için konulmuştur. Parsel içerisinde TAKS, KAKS ve Gabari aşılmaksızın değişik konturlarda yapı yapmak mümkündür. Bu isteklere ait avan projeler koruma kurulu onayından sonra uygulanacaktır.

Yeni yapılaşma yapı büyüklükleri bölümünde,

V-1. Bu plan sınırları içinde parsel büyüklükleri dikkate alınarak tamamına kütle önerilerek yapılanma hakkı verilmiştir.

V-2. Planın onaylanmasından sonra ifraz işlemi yapılarak oluşturulacak parseller için yeni yapı hakkı doğmaz. Plan üzerinde belirlenen yapı büyüklükleri Max.değerlerdir.

Şekilde hülümler yer almaktadır.

ESKİ ESER -KAYIP ESER ENVANTER DURUMU

50 parsel üzerinde İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulunun 17.09.1998 gün ve 4290 sayılı kararı ile korunması gerekli tabiat varlığı olarak tescil edilen iki adet ceviz ağacı, parsel sahibi tarafından kuruldan izin alınmadan kesilmiştir.

Üsküdar 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada söz konusu ağaçların tescili hususunda bir tebliğ yapılmadığı, Şile Kaymakamlığı 26.10.2000 ve Şile Belediye Başkanlığının 2928 sayı ve 12.09.2000 günlü yazılarından anlaşılmış, ağaçların kesilmesi için Şile Orman Şefliğinden ağaçların ekonomik ömrünü tamamlaması hasebiyle kesim izni aldıktan sonra kesildiğinin anlaşılmasıyla beraat kararı alınmıştır. Bunun dışında parsel içerisinde ve aynı ada içinde komşu parsellerinde kayıp eser ve tescilli yapı bulunmamaktadır.

MEVCUT DURUM

Yerinde yapılan tespitte Plan tadilatına konu olan Şile, Hacıkasım Mahallesi 10 ada 37-50 parseller üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı anlaşılmıştır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ

İlgi (h) yazı eki, İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 07.10.2008 gün ve M.34.M.0.İBB.5.01.03.09.00.02-12294 sayılı yazısında,

"Bahse konu alan ile İdaremiz altyapı görüşü aşağıdaki gibidir.

 • Söz konusu alan, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmaktadır. Plan sahası ile ilgili mevcut ve planlanan altyapı (içmesuyu, atıksu) tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmekte olup; mevcut ve planlanan içmesuyu, yağmursuyu ve atıksu hatlarımızın geçtiği güzergah imar planlarında imar yolu olarak korunmalıdır.
 • İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ de kaydı bulunmayan Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.
 • Ana İsale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışındaki yeri değişecek mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon tesislerimizin bulunması halinde, bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat gerekmektedir.
 • Uygulama esnasında idaremiz, Su isale ve Dağıtım Daire Başkanlığı ve İlgili Şube Müdürlüğünden gözlemci teknik eleman talep edilmelidir.
 • Mevcut ve planlanan altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar plan uygulamalarında; Q300mm-Q1000mm arası çaplar için minimum 5m. Q1200mm çaplar için minimum 8m. Olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
 • İmar uygulama sahasında şebeke esas borusu (Q300 DF) ve çeşitli çaplarda muhtelif şebeke hatlarımız bulunmaktadır. Söz konusu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu olarak korunmaktadır.
 • İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının Q600mm-Q900mm arası çaplar için min.10.00 metre , Q1000mm - Q1600mm (1600mm dahil) arası çaplar için min 15.00 metre, Q1800mm ve üstü çaplar için min 20.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Topoğrafik yapı itibariyle söz konusu plan sahası ve çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının söz konusu alanın içinden geçmesi zarureti halinde; İmar planında atıksu ve yağmursuyu hatları için mutlaka yer ayrılmalıdır.
 • İSKİ'nin görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da plan uygulaması yapılmamalıdır."

denilmektedir.

İlgi (h) yazı eki, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı-Ulaşım Planlama Müdürlüğü 26.06.2008 gün ve M.34.0.iBB.0.14.69-310.01/259095/45133-2200 sayılı yazısında,

 • Teklife konu parsel alanları mevcutta boş alan olup, şahıs mülkiyetindedir. 37 parsel 295.69m2, 50 parsel ise 376.28m2 büyüklüğündedir.
 • 21.10.1992 t.t.'li 1/1000 ölçekli Şile-İstanbul Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'nda 37 parsel "Konut Alanı"nda kalmaktadır. Blok nizam2 kat olarak planlanmış ve planlarda 8m genişliğinde, 15 m derinliğinde bir kitle önerilmiştir. Yan ve ön bahçe mesafeleri bulunmamaktadır. 50 parsel ise "Konut + Ticaret Alanı"nda kalmakta olup, blok nizam 5 katlı olarak planlanmıştır. Planlarda 10m genişliğinde ve 10m derinliğinde bir kitle önerilmiştir. Yan bahçe mesafeleri 3mdir. Yan parsellerde derinliği 15m olan binalar önerilmiştir.
 • 14/06/1991 ttli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında parsel alanları Konut ve Konut+Ticaret olarak planlanmıştır.
 • Teklif plan ile, 50 parselde yer alan ve 10m derinliği olan kitle boyutu yan parsellere uygun olarak 15m'ye çıkarılmıştır. Arka bahçe mesafesinin artırılabilmesi için, 37 ve 50 parsellerin tevhid edilerek 50 parseldeki kitle derinliğinin 15m'ye çıkarılması planlanmıştır.
 • 37 parsel meri planlarda 10 metre genişliğinde olan Ihlamur caddesinden, 50 parsel ise meri planlarda 15m genişliğindeki yoldan cephe almaktadır.
 • Teklif alanın cepheli olduğu yol ve yakın çevresinde Müdürlüğümüzce yürütülen bir proje yada planlama çalışması bulunmamaktadır.
 • Konu ile ilgili Şile Belediye Başkanlığının görüşü alınması gerekmektedir.
 • Yola terklerin yapılması gerekmektedir.
 • İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda gerekli otopark alanı kendi parseli içinde ayrılmalıdır.

Şile, 4 pafta 10 ada 37-50 parsellerin tevhit edilerek 1/1000 ölçekli planlarda 50 parselde yer alan ve 10m derinliği olan kitle boyutu yan parsellere uygun olarak 15m'ye çıkarılmasına ilişkin teklif, yola terklerin yapılması ve İstanbul Otopark Yönetmeliği dorultusunda gerekli otopark alanı kendi parseli içinde ayrılması ve Şile Belediye Başkanlığının görüşünün alınması şartlarıyla Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur."

denilmektedir.

İlgi (h) yazı eki, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, 05.05.2008 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/2.16436 sayılı yazısında,

"İlgi alan Şile Belediyesince hazırlattırılan ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce onaylanan Şile-Merkez'e ait İmar Planlarına esas Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında ÖA1 lejantlı Yerleşime Önlemli Uygun Alan1'de kalmaktadır. Uygulama aşamasında parsel bazında zemin etüt raporu hazırlanarak bu rapor doğrultusunda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmüştür." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

Bahse konu Şile, Hacıkasım Mahallesi, 4 pafta, 10 ada, 37-50 parsellerin tevhit edilerek 50 parseldeki kitle 10x10 m.den 37 parsele doğru büyütülerek 10x15m.'ye çıkarılmasına ve 37 parselde onanlı planda yer alan 8x15m. ebatlarındaki kitlenin aynen korunması ve plan koşullarının bozulmaması şartı ile tekrar ifraz yapılabilmesi hususunu kapsayan plan tadilat teklifi,

Parsellerin mevcut durumu, çevresindeki yapılaşma koşulları, parselde ve komşu parsellerde tescilli yapının olmadığı da dikkate alındığında plan değişikliğinin yapılmasında şehircilik ilkelerine aykırılık bulunmamaktadır.

SONUÇ

1/1000 ölçekli uygulama imar planı (tadilatı) teklifi yazımız ekinde olup Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın

8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Konunun Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Raporun olduğu gibi kabulüne Komisyomuzun oybirliğiyle ile karar verilmiştir.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.

KARAR: Komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabul edilmesine ;

Şile Belediye Meclisinin 2010 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oybirliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.