444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Pazar Yeri Devir Ücret Tarifesi hakkında

Karar No : 2014 / 70
Duyuru Tarihi: 22.10.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Pazar Yeri Devir Ücret Tarifesi hakkında.
 
RAPOR:Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
            KONUNUN ÖZÜ: “Belediyemiz Zabıta Müdürü Umut İzzet AYDIN tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;
 
“BAŞKANLIK MAKAMINA
 
          Bilindiği gibi, 11.03.2010 tarihinde kabul edilen ve 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 7 inci maddesinin beşinci fıkrası ile belediyeler, modern Pazar yerleri kurmak, işletmek, Pazar yerlerinde malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak ve altyapı ile çevre düzenlemeleri yapmak, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmakla görevli kılınmıştır.
 
            12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinde (Değişik 13/07/2013 gün ve 28706 sayılı R.G’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 10.md)
 
Madde 16-(1) Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık yada yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.
 
(4) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez.
 
(5) Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26 ncı maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir.
 
31.12.2012 tarihli ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (9) fıkrasında, mevcut pazar yerlerindeki tahsisler, 31/12/2014 tasrihine kadar ilgili gerçek ve tüzel kişilerin de hakları gözetilerek belediyelerce bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Hükmüne amir olup,
 
 Pazar yerleri yönetmelik hükümlerine göre Belediyemiz mıntıkası dâhilindeki semt pazarlarında tahsis sahipleri birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini (5) fıkra doğrultusunda 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak devirlerde alınacak Pazar yeri devir ücretine ait 2014 yılında uygulanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesine istinaden hazırlanan tarife teklifi ilişikte sunulmuştur.
 
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde bu konuda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.”
 
           Rapor, Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Pazar yeri devir ücretlerinin belirlenmesi konusunda yetkinin Encümen üyelerine verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 17/10/2014
 
KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda Komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayının 2. Birleşim toplantısında;
 
Oy birliğiyle kabul edildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.