444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Üvezli Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.

Karar No : 2014 / 84
Duyuru Tarihi: 03.12.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Üvezli Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
 
RAPOR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
 
            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklif aşağıdadır.
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
İlgi: Üvezli Mahallesi ;
 
        (a)İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı
 
        (c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih 1714 sayılı kararı
 
        (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2012 tarih 2408 sayılı kararı
 
        (e) Şile Belediyesi 02.05.2013 gün ve 2013/21 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (f) 10.05.2013 gün ve 2013/34 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı
 
        (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09/09/2013 gün ve BN:9610 sayılı takdim yazısı,
 
        (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 gün ve 1848 sayılı kararı,
 
        (i) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/04/2014 gün ve BN:3871 sayılı imar planı askı yazısı,
 
        (j) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.04.2014 tarih ve 163805-2014/22 sayılı yazımız,
 
        (k) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2014 tarih ve 163805-2014/22 sayılı yazısı
 
         TALEP
 
İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek 20.07.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı 21.10.2011/21.11.2011 tarihleri arasında askıda kalmıştır. Askı süresi içerisinde Ömerli Havzası içerisinde bulunan Üvezli Köyüne ilişkin yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) meclis kararları ile nihayete erdirilmiştir.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) kararları ile kesinleşen Ömerli Havzası Nazım İmar Planına uygun olarak Müdürlüğümüzce ilgi (e) Başkanlık oluru doğrultusunda Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup Şile Belediyesi Meclisine sunulmuştur.
 
 Şile Belediyesi Meclisinde görüşülen mezkur plan, 10.05.2013 tarih ve 2013/34 sayılı ilgi (f) Şile Belediyesi Meclis Kararıyla aynen uygun görülmüştür.
 
 İlgi (e) Şile Belediyesi Başkanlık oluru ile Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi (f) Şile Belediyesi Meclisi kararı ile aynen uygun görülen Şile Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b maddesi gereğince değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir.
 
İlgi g) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilen Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı ilgi h) kararı ile tadilen uygun görülerek 13/09/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan’ınca onaylanmıştır.
 
 
Söz konusu 1/1000 ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi i) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, İlgi j) yazısı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 18.04.2014-20.05.2014 tarihleri arasında askıda kalmıştır.
 
            İlgi k) yazısında 18.04.2014-20.05.2014 tarihleri arasında askıda kalan 1/1000 ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı’na taşınmaz maliklerince ve kurumlar tarafından yapılan itirazlar;
 
İTİRAZ KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 
1.      13.05.2014 tarih ve 165182 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 492 nolu parselin tarım alanında kaldığı, 1/5000 ölçekli planda Turizm alanında kaldığı, düzeltilerek Turizm alanına alınması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
2.      13.05.2014 tarih ve 165181 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 22 nolu parselin havza alanından çıkartılması talep edilmiştir.
 
Plan itirazına ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
3.      13.05.2014 tarih ve 165183 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 338 parselin tarım alanından çıkarılması talep edilmiştir.
 
Söz konusu 338 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
4.      13.05.2014 tarih ve 165156 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 554 parselin yakınından geçen derenin mevcut durumda yol olarak kullanıldığı, planda yer alan derenin iptal edilerek yol olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
5.      13.05.2014 tarih ve 165184 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 587 parselin tarım alanından çıkartılarak Turizm alanı olarak planlanması talep edilmiştir.
 
            Plan itirazına ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
6.      30.04.2014 tarih ve 164487 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 148 nolu parsel 5000 planda konut alanı olduğu, 1/1000 ölçekli planda SKT alanı olduğu, İmar hakkının geri verilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-6 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
7.      14.05.2014 tarih ve 165291 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü Muhtarı köy merkezinde oluşturulan donatı alanları, dini tesis alanı ve köy meydanının tekrar düzenlenerek köye katma değer sağlamasına yönelik çalışmaların yapılması, İlköğretim tesisine hizmet edecek olan lojman binasının 76 nolu parsele taşınması talep edilmiştir.
 
İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
8.      09.05.2014 tarih ve - sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 251 parsele verilen imar şartına itiraz edilmektedir. (KONUT 0.35)
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
9.      09.05.2014 tarih ve 165035 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 556 parselin yanında bulunan fiili yol olarak kullanılan asfalt yolun planda dere olarak işlenmesi, buna itiraz edilerek derenin kaldırılması ve yol olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
 
10. 13.05.2014 tarih ve 165147 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 555 parselin yanında bulunan fiili yol olarak kullanılan asfalt yolun planda dere olarak işlenmesi, buna itiraz edilerek derenin kaldırılması ve yol olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
11. 16.05.2014 tarih ve 165426 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 184-185 parsellere planda yol gitmediği, parsele çıkarılan ihdasın kaldırılıp parsele yol verilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-11 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
12. 12.05.2014 tarih ve 165122 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 139-398-433-467 parsellerin kimisi dere kimisi orman alanı olduğu, olumsuzlukların düzeltilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
13. 14.05.2014 tarih ve 165297 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 256 parsel koruma bandı altında kaldığı oluşan mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
14. 12.05.2014 tarih ve 165099 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 58 parsel yola 2 cephesi bulunduğu, yeni açılan yolun meyve ağaçlarına zarar vereceğinden iptali mümkün değilse de 7m. 'ye düşürülmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
15. 12.05.2014 tarih ve 165097 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 47 parsel ile komşu 49 parsel arasında geçen dere hattının kaldırılması ve düzeltmelerin yapılması talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
16. 12.05.2014 tarih ve 165098 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 190 parselin alanının küçük olduğu ve bahçe olarak kullanılan alanda yol geçtiği, parselin alt tarafından geçen yolun iptal edilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
17. 12.05.2014 tarih ve 165100 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 189 parselin alanının küçük olduğu ve bahçe olarak kullanılan alanda yol geçtiği, parselin alt tarafından geçen yolun iptal edilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
18. 12.05.2014 tarih ve 165101 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 133 parselde bulunan meyve ağaçlarının korunması, planda yolun kaldırılması talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
19. 15.05.2014 tarih ve 165386 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 337 parsel tarım alanı olduğu, mevcut durumda izinsiz piknikçiler tarafından kullanılan parselin günübirlik turizm alanı olarak değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
20. 12.05.2014 tarih ve 165047 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 505 parsel 1000 planda tarım alanı olduğu, 5000 planda günübirlik turizm alanı olduğu, 5000 plandaki gibi kalması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
 
 
21. 12.05.2014 tarih ve 165043 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 505 parsele ulaşımı sağlayan orman yolunun imar yolu olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
22. 14.05.2014 tarih ve 165290 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü muhtarı köy içerisinde bulunan yolların yerleşik alandan orman alanına uzanırken çıkmaz sokakların oluştuğunu, bu yolların açılması ve ormandan tahsis edilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
23. 12.05.2014 tarih ve 165045 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 371 parsele ulaşımı sağlayan orman yolunun imar yolu olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
24. 13.05.2014 tarih ve 165178 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 20 parsel su havzasında gözüktüğü, bu alanlarla ilgisi olmadığına dair bilgi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
25. 13.05.2014 tarih ve 165050 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 341-371 parseller tarımsal alan olduğu, parsellerin tarımsal nitelikli turizm alanına alınması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
26. 30.04.2014 tarih ve 164486 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 24-26 parseller 5000 ve 1000 planda SKT olduğu, yan parsel 148 5000 planda konut 1000 planda SKT olduğu, kendi parselleri haricinde SKT olan 148 parselin konut alanı olarak plana işlenmesi talep edilmiştir.Bahse konu talep EK-26 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
27. 12.05.2014 tarih ve 165048 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 476-483- Yeşilvadi.178-184 parsellerin 5000 planda imar durumu değiştirilerek 1000 planda tarımsal alan olduğu, 5000 planda olduğu gibi kalması talep edilmiştir.Plan itirazına ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
28. 13.05.2014 tarih ve 165186 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 317 parsel tarımsal alan olduğu, parselin günübirlik turizm alanına çevrilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
29. 13.05.2014 tarih ve 165141 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 16 parsel dere bandı altında kaldığı, mevcutta derenin olmadığı, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
30. 12.05.2014 tarih ve 165121 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 6 parselin önündeki mevcut yol dere olarak gösterildiği, hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
31. 13.05.2014 tarih ve 165162 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 241 ve 244 parsellerin tevhit yapılabilmesi için 241 parselde bulunan bina ve parsele kademe hattı konulması talep edilmiştir.Plan bütünlüğüne aykırı/bozucu nitelikte görüldüğü için reddedilmiştir.
 
32. 13.05.2014 tarih ve 165161 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 277 parsel ormanla ihtilaflı alan olarak görüldüğü, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Plan itirazına ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
33. 15.05.2014 tarih ve 165368 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 11 parselde dere k.bandı ve yapı yasağı alanlarının olması mağduriyet oluşturmaktadır, bandın daraltılması talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
 
 
34. 14.05.2014 tarih ve 165298 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 12 parselin yanında bulunan fiili yol olarak kullanılan asfalt yolun planda dere olarak işlenmesi, buna itiraz edilerek derenin kaldırılması ve yol olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
35. 15.05.2014 tarih ve 165355 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 280 parselde imar hakkı tanındığı ve yolu bulunmadığı, imar yolu talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
36. 15.05.2014 tarih ve 165369 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 114 parsel 400m2 yol terki olduğu, planda parselin batısından geçen 7m yolun 5m düşürülmesi veya, parselin doğusundaki kadastral boşluktan geçirilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
37. 12.05.2014 tarih ve 165392 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 535 parselin bitişiği tescil ve satış işlemleri devam ettiği, 5000 planda Kırsal Niteliği Korunacak Alan olduğu, 1000 planda SKT ve park alanı olduğu, yerin tekrar kırsal niteliği korunacak alan şeklinde düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
38. 15.05.2014 tarih ve 165394 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 291 parselin kadastral yolu olmadığı ve işlenmesi talep edilmiştir.İtiraz konusu Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
39. 15.05.2014 tarih ve 165397 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 290 parselin kadastral yolu olmadığı ve yolun işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu Karayolları Bölge Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
40. 16.05.2014 tarih ve 165467 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 523-534 parselde 5000 planda Turizm ve Günübirlik Tesisi olduğu 1000 planda Tarım Alanı olduğu, parsellerin 5000 plana göre imar alması talep edilmiştir.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
41. 16.05.2014 tarih ve 165466 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 382 parselin ormanla ihtilaflı alanda bulunduğu ve tarım alanı olduğu mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.Plan itirazına ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
42. 16.05.2014 tarih ve 165468 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 581 parsel tarım ve dere k.bandında kaldığı, en azından yüzde 5 imar hakkı verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
43. 16.05.2014 tarih ve 165469 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 353-367 parsellerin mağduriyetin giderilmesi için dere bandının kaldırılması ve en azından yüzde 5 imar hakkı verilmesi talep edilmiştir.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
44. 16.05.2014 tarih ve 165461 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 316 parsel 5000 planda Günübirlik Turizm alanında iken 1000 planda Tarımsal Niteliği Korunacak alan kapsamına alındığı, 2000 yılından itibaren 4 adet ruhsatlı dükkan bulunduğu, parselin tekrar Günübirlik Turizm alanına alınması talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
 
45. 16.05.2014 tarih ve 165462 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 536 parselin gelişme konut alanında kaldığı, mevcut konut alanlarına sınır olduğu ve mevcut konut alanlarına dahil edilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
46. 16.05.2014 tarih ve 165464 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 198 parselin önünden geçen yolun daraltılması talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
47. 20.05.2014 tarih ve 165568 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 508 parsel 5000 planda günübirlik turizm alanı iken 1000 planda tarım alanı olduğu, 5000 plandaki gibi değiştirilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
48. 15.05.2014 tarih ve 165387 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 535 parsel mevcut konut alanına alınması, parsel sınırında bulunan sokağın yapılması, parsel ile orman arasındaki yolun 5m olması talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
49. 15.05.2014 tarih ve 165395 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 445 parsel 5000 planda yarısı dere k.bandında iken, 1000 planda tamamı kaldığı, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
50. 15.05.2014 tarih ve 165396 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 536 parselin tescil ve satış işlemleri devam ettiği, 5000 planda Kırsal Nit. Korunacak Alan olduğu, 1000 planda SKT alanı olduğu, yerin tekrar kırsal niteliği korunacak alan şeklinde düzenlenmesi talep edilmiştir.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
51. 15.05.2014 tarih ve 165398 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 489 parsel 5000 planda Tarımsal Nitelikli Turizm alanında kalmakta iken 1000 planda Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kaldığı, parselin tekrar Tarımsal Nitelikli Turizm alanına alınması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
52. 15.05.2014 tarih ve 165390 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 451 parsel 5000 planda Tarımsal Nitelikli Turizm alanında kalmakta iken 1000 planda Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kaldığı, parselin tekrar Tarımsal Nitelikli Turizm alanına alınması talep edilmiştir.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
53. 15.05.2014 tarih ve 165391 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 61-538 parsellerin yol terkinin azaltılması talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-53 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
54. 09.05.2014 tarih ve 164941 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 329-381-382-383-384-460 parsellerin ormanla ihtilaflı olduğu, önceki vasfının tarım arazisi olduğu ve 2010 yılında yüzde 5 imar hakkı verildiği, orman ihtilafı ve tarım satışı engelinin kalkması için olumsuzlukların giderilmesi, talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
55. 15.05.2014 tarih ve 165373 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü, 286 parsel günübirlik turizm alanında kalmaktadır, parsele imar yolu talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu Karayolları Bölge Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
56. 09.05.2014 tarih ve 165001 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 135 parselin kuzeyinden geçen imar yolunun iptali talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
57. 20.05.2014 tarih ve 165498 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 554 parsel yanında yer alan derenin iptal edilmesini ve yol olarak işlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
58. 20.05.2014 tarih ve 165503 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 510 parsele turizm imarı verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
59. 20.05.2014 tarih ve 165498 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 404 parsele yerleşim imarı verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
60. 20.05.2014 tarih ve 165501 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 402 parsele yerleşim imarı verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
61. 20.05.2014 tarih ve 165504 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 107 parsele yerleşim imarı ve ticari imar verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
62. 20.05.2014 tarih ve 165505 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 533 parsele turizm imarı verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
63. 20.05.2014 tarih ve 165500 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 30 parsele orman harita kaymasının düzeltilmesi talep edilmiştir.
 
Plan itirazına ilişkin bir husus olmadığı tespit edilmiştir.
 
64. 13.05.2014 tarih ve 165167 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 506 parselin çevresi mıcır ve maden ocakları olduğu, parselin sulama imkanı da olmadığı ve tarım alanından çıkarılması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
65. 08.05.2014 tarih ve 164931 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 384 parselin tarım alanında çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
66. 06.05.2014 tarih ve 164751 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 537 ve 60 parsellerin yanından geçen 10 m lik yolun 7 m olması talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-66 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
 
67. 12.05.2014 tarih ve 165042 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 449-450 parsellerin imar yolunun açılması talep edilmiştir.İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
68. 12.05.2014 tarih ve 165051 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 241-244-88 parsellerin dere koruma bandında kaldığı, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
69. 07.05.2014 tarih ve 164812 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 74 parselden geçen yolun oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
70. 12.05.2014 tarih ve 165049 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 449-450 parseller tarımsal alan yapılmıştır, 5000 planda olduğu gibi kalması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
71. 12.05.2014 tarih ve 165044 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 449-450 parseller tarımsal alan yapılmıştır, 5000 planda olduğu gibi kalması talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
72. 12.05.2014 tarih ve 165046 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 55 parselin 0.15 konut alanında olduğu, 0.35 konut alan imarı verilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
73. 09.05.2014 tarih ve 165033 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 9 parselin 1000 planda konut alanı olduğu, dere koruma bandında kalan parselin mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
74. 29.04.2014 tarih ve 164369 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 17 parselin 1000 planda konut alanı olduğu, dere koruma bandında kalan parselin mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir.İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
75. 30.04.2014 tarih ve 164501 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 385-530 parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak alanında kaldığı, 20.000 m2 sınırlamasının 9.000 m2'ye indirilmesi talep edilmiştir.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
76. 05.05.2014 tarih ve 164690 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 84-85-86 parsellerin üzerinden yol geçirildiği, mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
 13.05.2014 tarih ve 165190 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 168 parselde tescilli yapının bulunduğu, geçirilen yolun düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
77. 13.05.2014 tarih ve 165179 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 153-154-157 parsellerin önünden geçen yolun iptali talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-79 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
78. 13.05.2014 tarih ve 165180 sayılı dilekçede; Üvezli Köyü 481 parselin tarım alanında olduğu, turizm alanına çevrilmesi talep edilmiştir.
 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
 
Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Üvezli Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup 6,11,26,53,66, ve 78 numaralı itirazlarla ilgili olarak Plan ve Proje Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bilgi paftaları doğrultusunda 1/1000 ölçekli planda düzenleme yapılması, 4,9,10,13,15,24,28,29,30,33,34,35,36,38,39,44,55,57,68,73,74,76 numaralı itirazlarla ilgili olarak ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi, bunun dışında kalan konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 02/12/2014”

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.