444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Avcıkoru Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.

Karar No : 2014 / 85
Duyuru Tarihi: 03.12.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Avcıkoru Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
 
            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklif aşağıdadır.
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
İlgi: Avcıkoru Mahallesi ;
 
       (a)İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı       
 
        (c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 09.12.2011 tarih ve M.34.1.İBB.0.13.47 310.01.02/2011/
 
              T.N: 4901109-B.N:23837 sayılı dağıtımlı yazısı
 
        (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih 357 sayılı kararı
 
        (e) Şile Belediyesi 02.05.2013 gün ve 2013/21 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (f) Şile Belediye Meclisi’nin 06/05/2013 gün ve 2013/26 sayılı kararı,
 
        (g) Şile Belediye Başkanlığı’nın 03/06/2013 gün ve 150469 sayılı yazısı ve ekleri,
 
        (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09/09/2013 gün ve BN:9605 sayılı takdim yazısı,
 
        (i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 gün ve 1857 sayılı kararı,
 
        (j) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 28/02/2014 gün ve BN:2513 sayılı imar planı askı yazısı,
 
        (k) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05.03.2014 tarih ve 2014/14 sayılı yazımız,
 
        (l) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 2014/14 sayılı yazısı,
 
 
 
   TALEP
 
İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek 20.07.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı 21.10.2011/21.11.2011 tarihleri arasında askıda kalmıştır. Askı süresi içerisinde Ömerli Havzası içerisinde bulunan Avcıkoru Köyüne ilişkin yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) meclis kararları ile nihayete erdirilmiştir.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) kararları ile kesinleşen Ömerli Havzası Nazım İmar Planına uygun olarak Müdürlüğümüzce ilgi (e) Başkanlık oluru doğrultusunda Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Avcıkoru Köyü Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup Şile Belediyesi Meclisine sunulmuştur.
 
 Şile Belediyesi Meclisinde görüşülen mezkur plan, 06.05.2013 tarih ve 2013/28 sayılı ilgi (f) Şile Belediyesi Meclis Kararıyla aynen uygun görülmüştür.
 
 İlgi (e) Şile Belediyesi Başkanlık oluru ile Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi (f) Şile Belediyesi Meclisi kararı ile aynen uygun görülen Şile Avcıkoru Köyü Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b maddesi gereğince değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir.
 
İlgi g) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilen Avcıkoru Köyü Uygulama İmar Planı ilgi i) kararı ile tadilen uygun görülerek 13/09/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan’ınca onaylanmıştır. 
 
Söz konusu 1/1000 ölçekli Avcıkoru Köyü Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi j) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, İlgi k) yazısı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 09.04.2014-09.05.2014 tarihleri arasında askıda kalmıştır.
 
            İlgi l) yazısında 09.04.2014-09.05.2014 tarihleri arasında askıda kalan 1/1000 ölçekli Avcıkoru Köyü Uygulama İmar Planı’na taşınmaz maliklerince ve kurumlar tarafından yapılan itirazlar;
 
İTİRAZ KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 
1.      15.04.2014 tarih ve 163704 sayılı dilekçede; Avcıkoru Köyü, 26 parsel ana yola cephesi olan imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu 26 parsel sayılı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli planda tarımsal niteliği korunacak alan ve kısmen meskun konut alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmaz köy yerleşik alanı içerisindedir. Fakat İSKİ 100m. Dere koruma bandı içerisinde kalması sebebiyle Tarım Alanı ve Yapı Yasaklı Alan olarak planlanmıştır. İtiraz konusu İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilecektir.
 
2.      15.04.2014 tarih ve 163706 dilekçede; Avcıkoru Köyü Muhtarı, 118-105 parsellerin park alanından çıkartılarak 5000 plandaki gibi Kırsal Niteliği Korunacak alan olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu 118 parsel 1/5000 Ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planın da Park Alanı Lejantında kalmaktadır. Ancak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda parsel park alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu 105 parsel 1/5000 Ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planın da Kırsal Niteliği Korunacak Alan Lejantında kalmaktadır. Ancak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda parsel KNK Alan, kısmen yol ve park alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu talep plan hükümlerine, plan bütünlüğüne ve plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
3.      16.04.2014 tarih ve 163781 sayılı dilekçede; Avcıkoru Köyü, 85 parselden ana yola bağlanan 7m lik yolun iptali talep edilmiştir.
 
Bahse konu ulaşım talebine yönelik, ulaşım altyapısı ve planlanan ulaşım sistemine uygun olmadığı, plan bütünlüğünü ve plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir.
 
4.      14.04.2014 tarih ve 163638 sayılı dilekçede; Avcıkoru Köyü, 102 parselin güneyinden 7m yol geçtiği ve parselin 0.15 konut alanında olduğu, yolun değiştirilmesi ve parselin 0.35 imara yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz ulaşım kademelenmesi ve kurgusunu bozucu nitelikte olduğu, plan hükümlerine, plan bütünlüğüne ve plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu için için uygun görülmemiştir.
 
Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
 
            Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Avcıkoru Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup, 1 numaralı itirazla ilgili olarak ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi, 2 numaralı itirazla ilgili olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planında kırsal niteliği korunacak alan lejantında kaldığı için 1/1000 ölçekli planlarda da konut alanına alınması, bunun dışında kalan konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 02/12/2014”
 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 

 Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.