444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Hasanlı Mahallesi 104 ada 16 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.

Karar No: 2017 / 31
Duyuru Tarihi: 24.04.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/31

Karar Tarihi    : 07/04/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: :  Hasanlı Mahallesi 104 ada 16 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

03.04.2017 tarihli Nisan Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi:     a) İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin 03.11.2016 tarihli E:2015/594 K:2016/1931 sayılı Kararı.

b) Yazı İşleri Müdürlüğü’nün (Hukuk İşleri Kısmı) 23.01.2017 tarihli 2017/10 sayılı yazısı.

                        c) Şile Belediye Başkanlığı’nın 31.01.2017 tarihli 2017/11 sayılı Başkanlık Oluru.

 

İlgi-b yazıda;

İstanbul 13. İdare Mahkemesinin 2015/594 Esas Sayılı dosyasında görülen Şile İlçesi, Hasanlı Köyü 104 ada 16 parseli kapsayan 20/07/2014 tasdik tarihi 1/5000 Ölçekli Darlık-İsaköy-Kabakoz Havzaları Nazım İmar Planı ile plan notunun, bu plana dayalı olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Hasanlı Köyü Uygulama İmar Planı ile plan notu ile davacı tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin 11/09/2015 tarih ve 2015/80 sayılı Şile Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin davada mahkemece 03.11.2016 tarih ve 2015/594 E. 2016/1931 K. sayılı ilam ile dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile söz konusu plana yapılan itirazın reddine ilişkin Meclis Kararının davacı parseli yönünden iptaline, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yönünden ise davanın reddine karar verildiği belirtilmekte;

İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin İlgi-a gerekçeli kararından da görüleceği üzere tamamı Maliye Hazinesine kayıtlı iken 6292 sayılı Kanun gereği (2/B) 03/12/2013 tarihli satış işlemi ile davacı adına tescil edilen İstanbul ili Şile ilçesi Hasanlı Köyü 104 ada 16 parseli kapsayan ve 15/06/2009 tasdik tarihli 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Orman Alanı lejantında kalan alanın 20/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Darlık-İsaköy-Kabakoz Havzalan Nazım İmar Planında Ormana Kazandırılacak Alanlar lejantı ile gösterildiği daha sonra onaylanan 13/04/2013 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Darlık-İsaköy-Kabakoz Havzası Nazım İmar Planı itirazlarına ilişkin değişiklik ile planlama alanı içinde kalan ve dava konusu parsel gibi Ormana Kazandırılacak Alanlar lejantı ile gösterilen alanların Ağaçlandırılacak Alan olarak planlandığı 17/01/2014 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Hasanlı Köyü Uygulama İmar Planında ise dava konusu parselin Ağaçlandırılarak Korunacak Alan lejantı ile gösterildiği;                                                                    

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında sınırlı yapılanma hakkı tanınmasına karşılık (E=0,03 150 m2 inşaat hakkı H max=7,5) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılanma hakkı verilmeyerek alanın mutlak korunacak hale getirilmiş bulunduğu bu durumda alt ölçekli planın üstü ölçekli planla uyumlu olması gerektiği yönündeki planlama esasları ve imar mevzuatına uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılarak davanın kısmen iptali, kısmen reddi kararı verildiği görülmekle kanun yoluna başvurulmasında hukuki yarar görülmemesi sebebiyle istinaf yoluna gidilmesinden feragate ilişkin 17/01/2017 tarih 2017/7 sayılı Başkanlık oluru alındığı;

Kanun yoluna başvurulmasından sarf-ı nazar edilmesi oluru sebebiyle 03/11/2016 tarih 2015/594 E. 2016/1931 K. sayılı karar gereğince dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile söz konusu plana yapılan itirazın reddine ilişkin Meclis Kararının davacı parseli yönünden iptaline ilişkin kararın İdaremiz açısından kesinleşmiş olacağından söz konusu iptal hükmü doğrultusunda davacı parseli yönünden yeniden planlama çalışmasının yapılması hususu Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

İlgi-c Başkanlık Oluru doğrultusunda; 1/5000 Ölçekli Darlık-İsaköy-Kabakoz Havzaları Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan “Hasanlı Mahallesi 104 ada 16 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi Hasanlı Mahallesi 104 ada 16 nolu parsel için hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi dosyası incelenmiş olup; Plan ve Proje Müdürlüğünden geldiği haliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/04/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.