444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Uygur Caddesinin batısındaki bir kısım parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar...

Karar No: 2017 / 58
Duyuru Tarihi: 12.07.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/58

Karar Tarihi    : 07/07/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Uygur Caddesinin batısındaki bir kısım parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

03.07.2017 tarihli Temmuz Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Temmuz Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi:     a) 09.06.2016 tarih ve 2016/209 sayılı Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

            b) 18.08.2016 tarih ve 39098903.310.01.04-2016/104 sayılı Başkanlık oluru.

c) 17.05.2017 tarih ve 986/95840 sayılı İBB Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

d) 03.05.2017 tarih ve TN:475853-3293/84952 sayılı İBB Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.

            e) 14.06.2017 tarih ve 681-118918 sayılı İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı.

            f) 04.05.2017 tarih ve E.20170223780 sayılı İBB İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı.

g) 30.06.2017 tarih ve E.1374790 sayılı Şile Orman İşletme Müdürlüğü yazısı.

           

            TEKLİF

            Şile Merkez I. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde planlanmış bulunan ve İlgi (a) yazı ile talep edilen Şile İlçesi, uygulama sahasında tescilli parsel sınırları ile plandan gelen parseller arasında kayma olduğu ve aynı bölgede SKT rumuzlu alan ile kesinleşmiş orman sınırı uyumsuzluk göstermekte olup 6292 sayılı kanunun 11. maddesinin 10. fıkrası gereğince yapılan düzeltmeler ve tescilli koordinatlar esas alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle tadil edilmesine yönelik İlgi (b) Başkanlık oluru alınmış olup, teklif dosyaları yazımız ekinde sunulmuştur.

            1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmalarının hazırlanarak değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine iletilmesi amacıyla ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmış olup, bu doğrultuda kurum görüşleri istenmiştir. Bu kapsamda ilgi (c),(d), (e), (f) ve (g)  kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

 

MÜLKİYET BİLGİSİ

 

Plan değişikliğine konu olan alan; yaklaşık 18342.722 m² olup şahıs mülkiyetindedir.

 

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliği teklifine konu olan alanlar, 04.04.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Merkez Nazım İmar Planında “K6 Konut Alanları” , “Sosyal-Kültürel Tesis Alanı” ve “Orman Alanları ile İhtilaflı Alan” lejantlarında kalmaktadır.

 

            F23-D-07-D-2-D rumuzlu plan paftası üzerinde Meşrutiyet Mahallesi, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277 sayılı parsellerde bulunan dere koruma bandı 17.02.2014 t.t.'li 8929,2 Pin Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile Merkez Uygulama İmar Planı Değişikliği ile kaldırılmıştır.

 

            F23-D-07-D-2-C rumuzlu plan paftası üzerinde Meşrutiyet Mahallesi 196 parselin doğusunda bulunan SKT rumuzlu alan ise 12.06.2015 t.t.'li 8929,5 Pin Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile Merkez Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ormanla ihtilaflı alan rumuzu ile gösterilen alan orman alanı olarak düzenlenmiştir.

 

MEVCUT DURUM

 

Plan değişikliğine konu olan alan üzerinde yapı vs. bulunmamaktadır.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

 

İlgi (c) İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu alan, Şile Belediyesi tarafından hazırlattırılan “Ahmetli-Meşrutiyet-Kabakoz Uygulama İmar Planı Jeoloji Raporu” ekinde yer alan “1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “YU2(Önlemli Alanlar)” lejantlı alanda kalmaktadır. Bu alanlar için raporda; “3 kattan fazla yapılaşmaya izin verilmemesi, parsel bazında yapılacak jeoteknik etütlerde elde edilecek verilere göre proje yapılması gerekmektedir.”

Denilmektedir.  

 

İlgi (d) İBB, Kamulaştırma Müdürlüğü Yazısında;

            “Konu incelenmiş olup, söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüzde herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir.

Denilmektedir.

 

İlgi (e) İBB, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Yazısında;

“Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.

Denilmektedir.

 

İlgi (f) İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü Yazısında;

·         “Planlama sahasının içinden Pot Deresi’nin kolu geçmektedir. Teklif plan değişikliğine ait sayısal veri ilgi yazı ekinde gönderilmediğinden dere işletme bandının planla örtüşüp örtüşmediği kontrol edilememiştir. Söz konusu dereye ait dere ıslah kesiti ve dere bandı yazımız ekinde gönderilmekte olup; dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren her iki tarafında 5’er metre olmak üzere toplam 10 metrelik bant dere işletme bandıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması gerekmektedir.

·         Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alanlar (Dere işletme bandı dışında) taşkın önlemli yapılaşma alanlarıdır. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. Plan sahası içerisinde yer alan bir noktada taşkın risk kotu, bu noktaya en yakın dere duvar üst kotunun (dere kret kotunun) + 1.5 m. Üzeri olarak hesaplanmalıdır. Konuya ilişkin olarak söz konusu alanda Planlı Alanlar Tip İmar Plan Yönetmeliği hükümleri aynen uygulanmalıdır.

·         Plan konusu bölgelerin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı ile imar ve taşkın koruma önlemlerinin ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle oluşabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk, konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.

·         Plan sahasının içinden/yakınından Ø600 mm ve Ø800 mm atıksu hatlarımız geçmekte olup altyapı tesislerine ait sayısal veri yazımız ekinde gönderilmektedir. Mevcut atıksu – yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm – Ø600 mm arası çaplar en az 5 m. Ø700 mm- Ø1200 mm çaplar için en az 15 m. Genişlikte planlanmalıdır.

Netice olarak, taslak planda yer alan sınırların yazımız ekinde gönderilen dere işletme bantları ile örtüşmemesi halinde plan teklifinin ekte gönderilen dere işletme bandı sınırlarına uygun şekilde revize edilmesi gerekmektedir.”

Denilmektedir.

İlgi (g) Şile Orman İşletme Müdürlüğü Yazısında;

“İlgi yazılarınız ekinde gönderilen İstanbul İli, Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Uygur caddesinin batısındaki bir kısım parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasında Meşrutiyet Mahallesi 196, 198, 1370, 1211, 1204, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 ve 1282 parsellerin 6292 sayılı kanunun 11. Maddesinin 10. Fıkrası gereğince yapılan düzeltme çalışmalarında Orman sınırları dışarısında kaldığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasında İşletme Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.”

Denilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

            1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 12.06.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İstanbul-F23-D-07-D-2-C rumuzlu plan paftaları üzerine ve 17.02.2014 tasdik tarihli ve F23-D-07-D-2-D rumuzlu plan paftaları üzerine Müdürlüğümüzce hazırlandığı, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parsellerin kayıklığının giderilmesine ilişkin plan değişikliği yapılmıştır.

           

            Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Uygur Caddesinin batısındaki bir kısım parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde;

 

            1.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan, İstanbul İli, Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282 Sayılı Parseller, 196, 198 ve 1214 parsellerin bir kısmı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanını Kapsamaktadır.

 

            2.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan 'Kısmen Konut Alanı', 'Kısmen Orman Alanı', 'Kısmen Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı', ‘Kısmen Yol Alanı’ ve ‘Kısmen Park Alanı’dır.

 

            3.Belirtilmeyen Hususlarda Yürürlükteki Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle Meri İmar Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.

 

Plan notları işlenmiştir.

 

            İlgi (b) Başkanlık oluru ile hazırlanan Meşrutiyet Mahallesi, Uygur Caddesinin batısındaki bir kısım parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

            Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Uygur Caddesinin batısındaki bir kısım parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif etmiş olduğu şekilde, uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/07/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.