444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Dolgu alanı kiralama ihalesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

Karar No : 2018 / 48
Duyuru Tarihi: 13.06.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/48

Karar Tarihi : 08/06/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Dolgu alanı kiralama ihalesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

04.06.2018 tarihli Haziran Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Haziran Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi      : a) Müdürlüğümüzün 24.10.2016 tarih ve 214976 sayılı yazısı

              b) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.12.2016 tarih ve E.39732 sayılı yazısı.

İstanbul ili, Şile ilçesi, Şile Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olup bu kapsamda hazırlanan Dolgu Alanı Düzenleme Projesi ve Şile Dolgu Alanı Deniz Yapıları Projeleri hazırlatılarak ilgi (a) yazı ile proje kapsamında yer alan kafe ve restoran alanlarının Belediyemiz adına kullanma izni verilmesi için talepte bulunulmuştur.

Söz konusu talep ilgi (b) yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (h) bendinde “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edebileceği” belirtilmiş ve Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” yetkisinin Belediye Meclisinin uhdesinde olduğu belirtilmiştir.

 

Bu sebeple ilgi talep kapsamında; söz konusu Şile ilçesi, Şile Balıkçı Barınağının güneyinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Dolgu Alanı üzerinde onanlı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak tesis yapılmak ve işletilmek üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlardan kullanma izni alınması hususunda karar alınmak alınacak karar doğrultusunda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Meclise havalesini arz ederim.

                                                               

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :

 

            Şile ilçesi, Şile Balıkçı Barınağının güneyinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Dolgu Alanı üzerinde onanlı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak tesis yapılmak ve işletilmek üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlardan kullanma izni alınması, kiralanması vb. konularda karar almak, alınacak karar doğrultusunda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 06/06/2018

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda, Şile ilçesi, Şile Balıkçı Barınağının güneyinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Dolgu Alanı üzerinde onanlı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak tesis yapılmak ve işletilmek üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlardan kullanma izni alınması, kiralanması vb. konularda karar almak, alınacak karar doğrultusunda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.