444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi

Karar No : 2018 / 86
Duyuru Tarihi: 11.12.2018

T.C.  

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/86

Karar Tarihi : 07/12/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Yetki Verilmesi.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  03/12/2018 Tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi:  21.11.2018 tarihli 2018-29710 sayılı dilekçe

 

            TEKLİF

 

            İlgi dilekçede özetle; Şile ilçesi Domalı (sahilköy) mahallesi 446 parsel sayılı taşınmazın, kısmen konut alanı, kısmen yol alanı ve kısmen de belediye hizmet alanında kaldığı belirtilerek planlanan alanda Belediye hizmet alanı olarak ayrılan alan için aynı bölgede taşınmaza emsal bir taşınmaz ile trampa/takas işlemi yapılması talep edilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

12.01.2018 tasdik tarihli Şile ilçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu 446 parsel sayılı taşınmazın kısmen konut alanı, kısmen yol alanı ve kısmen de idari hizmet alanında (1509 m²) kaldığı görülmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. Maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.

Sahilköy mahallesi sınırları dahilinde yer alan ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar incelendiğinde bahse konu taşınmazın yaklaşık 100 m. uzaklığında bulunan 878 parsel sayılı taşınmazın, emsal teşkil edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda; ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi maksadıyla tamamı Şile Belediyesine ait olan Sahilköy mahallesinde kayıtlı 1965.44 m² yüzölçümlü 878 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşacak taşınmaz ile Domalı (sahilköy) mahallesi 5950 m² yüzölçümlü 446 parsel sayılı taşınmazın İdare hizmet Alanı olarak ayrılan 1509 m²lik alan ile takas/trampa iş ve işlemleri hususunda ilgilisine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın meclise havalesini araz ederim.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

                           

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi maksadıyla tamamı Şile Belediyesine ait olan Sahilköy mahallesinde kayıtlı 1965,44 m² yüzölçümlü 878 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşacak taşınmaz ile Domalı (Sahilköy) mahallesi 5950 m² yüzölçümlü 446 parsel sayılı taşınmazın İdare hizmet Alanı olarak ayrılan 1509 m²lik alan ile takas/trampa iş ve işlemleri hususunda ilgilisine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 07/12/2018

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda; Ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi maksadıyla tamamı Şile Belediyesine ait olan Sahilköy mahallesinde kayıtlı 1965,44 m² yüzölçümlü 878 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşacak taşınmaz ile Domalı (Sahilköy) mahallesi 5950 m² yüzölçümlü 446 parsel sayılı taşınmazın İdare hizmet Alanı olarak ayrılan 1509 m²lik alan ile takas/trampa iş ve işlemleri hususunda ilgilisine göre Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na ve Belediye Encümenine yetki verilmesi

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.