444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi UİP-26031 PİN Numaralı Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 922 ve 937 Parsellerin İtiraz

Karar No: 2019 / 33
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/33

Karar Tarihi : 10/05/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi UİP-26031 PİN Numaralı Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 922 ve 937 Parsellerin İtirazı Hk.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.05.2019 tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:   a)    Şile Belediye Meclisi'nin 07.04.2017 gün ve 2017/32 sayılı kararı,

  1. 15.05.2017 gün ve 39098903-310.01.03-227263 sayılı yazımız,
  2. 17.11.2017 tarih ve 1751 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 13.02.2018 tarih ve 2017/22220- BN:954 İBB:31320 sayılı yazı ve ekleri.
  4. Şile Belediye Meclisi’nin 06.07.2018 gün ve 2018/60 sayılı sayılı Kararı.
  5.   19.03.2018 tarih ve 2018-6419 sayılı Belediyemize kayıtlı dilekçe.
  6.   05.03.2018 tarih ve 2018-5248 sayılı Belediyemize kayıtlı dilekçe.
  7.   09.03.2018 tarih ve 2018-5836 sayılı Belediyemize kayıtlı dilekçe.
  8. 18.09.2018 tarih ve E.677/9356 sayılı yazımız.
  9. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 58691112-000-E.64953sayılı yazısı.

Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülen Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Bahsi geçen Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ile müdürlüğümüze iletilen paftalar 19.02.2018 tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır. 19.02.2018-20.03.2018 tarihleri arasında askıda kalan 07.12.2017 t.t.li Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar, ilgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında, komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 Şile Belediye Meclisi’nin İlgi (e) kararı ile bahse konu Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlardan İlgi (f), (g) ve (h) itiraz dilekçelerine konu olan 0/922 ve 0/937 sayılı taşınmazlara ilişkin ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (i) yazımız ile 0/922 ve 0/937 sayılı parsellere ilişkin olarak Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na görüş sorulmuş olup, ilgi (j) yazı ile bahse konuya yönelik görüş Belediyemize iletilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

            07.12.2017 t.t.li Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar, İlgi (j) Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ‘nın Kurum görüşünde belirtildiği üzere; "... Kızılcaköy mahallesinde bulunan taşınmazların 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı, 937 parsel sayılı taşınmazın satış işlemlerinin tamamlandığı, 922 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında eylemli orman şerhinin bulunduğu” bildirilmektedir.

 

Sonuç olarak; İlgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda Kızılcaköy Mahallesi 0/922 ve 0/937 parsel sayılı taşınmazlara yönelik ilgi (j) kurum görüş yazısı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

            Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan söz konusu itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.   

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/05/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.