444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT ŞEMASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

1- Evrak Kayıt ve İdari Kısım

2- Şikayet ve Genel Denetim Ekibi,

3- Gece Denetim Ekibi

4- Liman, Plajlar ve Pazar Ekibi,

5- Zabıta Trafik Ekibi

6- Seyyar ve İmar Denetim Ekibi

7- Ağva Zabıta Komiserliği

8- Mobil Belediyecilik Ekibi

          

1)  EVRAK KAYIT VE İDARİ KISIM

 

a)Evrakların kayıtlarını yapmak ve ilgili amirlik ve birimlere havalesini sağlamak,

b)Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

c)Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak

d)Personelin başkanlık makamından onaylanmış senelik izin, istirahat, mazeret izni,                                                     ücretsiz izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

e) Müdürlük bünyesinde çalışan işçi ve yardımcı personel mesai puantaj cetvelini hazırlamak,

f) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

g) Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranmalara tutulan zabıtların kaydedilmesi,

kararların infazı için ilgili birime yazı yazılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,

h) Ekiplere ait hizmet vesikalarını hazırlamak, takibini yapmak,

ı) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

i) Müdürlüğün faaliyet raporu (haftalık, aylık, yıllık ) ve Stratejik Planını hazırlamak.

j) Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

k) Müdürlüğe ait genel arşivi düzenleme ve takibini yapmak,

l) Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

m) Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

n) Belediye zabıta personelinin kıyafet ölçülerini alıp ilgili malzemelerin talebini

yapıp hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

o) 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta destek personeli istihdam etmek için ihale işlemleri konusunda çalışma yapmak,

ö) Zabıta destek personelinin izin, rapor  vb. iş ve işlemlerini takip etmek,

p) Gelen ilan ve anons metinlerinin hazırlanıp anons yapılmasını sağlamak.

r)Merkeze gelen telefon şikayetlerini alarak ekiplere bildirir. Ekipler şikayeti neticelendirdikten sonra telsiz komuta merkezine bilgi verir telsiz komuta merkezi de şikayetçiye sonucu hakkında bilgi verir,

s)Telsiz anonslarına yardımcı olarak ekipler arası koordinasyonu sağlamak ve gelen şikayetlerde ekipleri yönlendirmek.

ş)Günlük şikayetlerin takibini yaparak şikayet formlarına doldurup müdürlük makamına sonucu hakkında bilgi vermek,

t)Evrak kayıt ve idari kısım personeli ilgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur

 

 

2) ŞİKAYET VE GENEL DENETİM EKİBİ

 

a) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve

eksiksiz görev yapmasını sağlamak,

b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

c) İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal işlem yapmak,

d) Sıhhi ve gayri sıhhi(2. ve 3.sınıf) işyerlerini hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğu açısından denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak,

e) İş yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,

f) Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek,

g) Umuma açık eğlence ve istirahat işyerlerine izin verilmeden önce ruhsat işlemlerinin

başlamasını sağlamak,

h) Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde il tarım müdürlüğüne bildirmek,

ı) İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 28.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa göre denetim çalışması yapmak,

i) İşyerlerinde çalışan ve sağlık muayene cüzdanı alması gereken işyerlerinin, sağlık

muayene cüzdanı almalarını sağlamak,

j) Umuma açık işyerleri ile ilgili denetim çalışması yapmak ve takip etmek,

k) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine

getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur

 

3) GECE DENETİM EKİBİ

 

a)  Gece yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir,

b) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

c) Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak,

d) Başkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,

e) Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

f) Yangın, sel ve su baskınları gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

g) Gece Mühürlü olan yerleri kontrol etmek,

h) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

ı)Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,

i) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine

getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

(4) LİMAN,PLAJLAR VE PAZAR EKİBİ

 

a) Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda

verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

c) Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

d) Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

e) Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,

f) Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel  olmak ve yasal işlem yapmak,

g) Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek  faaliyetlerine mani olmak,

h) Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak,

ı) Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını  denetlemek,

i) Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,

j) Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak,

k) Limanda bulunan balık tezgahlarında gerekli denetim ve kontrolleri yapmak.

m) Palamar bağlama ve mezat ücretlerinin toplanmasını sağlamak

n) Ayazma ve Ağlayankaya plaj karakollarındaki sorunlar ve vatandaş şikayetlerini değerlendirmek ve merkeze bildirmek.

o) Ayazma ve Ağlayankaya plaj karakollarındaki anons cihazları ile anons yapmak.

ö) Ayazma ve Ağlayankaya plaj bölgesindeki seyyar satıcılara müdahale etmek, işletmelerin denetim ve kontrolleri yapmak, şezlongları kontrol etmek izinsiz şezlong ticareti yapanları tespit ve faaliyetten men etmek.

p) Otopark alanlarında karşılaştığı sorunlar hakkında ilk amirine bilgi vermek ve otopark alanında belediyemizi ilgilendiren sorunları tespit edip gidermek.

r) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine

getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

(5) ZABITA TRAFİK EKİBİ

 

a) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

c) Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçe genelindeki trafikle alakalı tüm çalışmalarına yardımcı olmak,

ç) Kamu ve kuruluşları tarafından (itfaiye, aedaş, iski vb.) gelen talepler doğrultusunda

çalışmalara nezaret etmek,

d) İlçe genelindeki yol ve meydanlardaki uygunsuz araç parklanmaları ile tretuvar üzerinde araç işgallerine engel olmak ve gereken yasal işlemi yapmak,

e) İlçe genelindeki tretuvar üzerine park geliş geçişi engelleyen araçları bulunduğu yerden alarak idarenin belirlediği yere nakletmek ve yasal işlemi yapmak,

f) Belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerde trafik açısından gerekli önlemler almak,

g) Okul ve hastane girişlerinde ihtiyaç halinde trafik akışı açısından gerekli düzenlemeleri yapmak, önlem almak,

ğ) Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal işlem yapmak,

h) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine

getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

   (6) SEYYAR VE İMAR DENETİM EKİBİ

 

 a) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli,düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak;                                                                   

 b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

c) Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,                                          

ç) İmar Müdürlüğünden gelen (işgal, yıkım, tahliye vb.) taleplere yardımcı olmak,

d) İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak ve haklarında yasal işlem yapmak,

e) Kaldırım ve diğer kamunun kullanımında olan yerlerde işgal yaparak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek, takibini yapmak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

f) Yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek,        

 g) Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını işgal edecek şekilde kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak,                                                                           

  ğ) Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını işgal edecek ve halkın geliş ve geçişini engelleyecek şekilde üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını toplayıp depolarda muhafaza altına almak,                                                               

 h) Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu konser, açılış tiyatro sinema ve çeşitli kültürel nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak şekilde görev yapmak,             

ı) Bölge dahilinde Zabıta Trafik ekipleri ile ortaklaşa olarak çalışarak yaya kaldırımlarına park eden araçların park etmelerini önleyici ve cezalandırıcı görev yapmak,

i) 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek,

j)3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamış durumda başlayan tadilatların faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek,

k) Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren inşaatların yasal saatler dışında çalışmasına müsaade etmemek, yasal saatler dışında çalışanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak,

l) Belediye sınırları dahilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları, inşaat artıklarını ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak,

m) Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal işlem yapmak,

n) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

7) AĞVA ZABITA KOMİSERLİĞİ

 

a) Belediye zabıta yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

b) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

c) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

ç) Yapılan işlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini sağlamak,

d) Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak neticelendirilmesini sağlamak,

e) Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat hilafı oluşturacak şekilde dükkânının dışına (yol-meydan-yaya kaldırımı vb) noktalara teşhir ve satış amaçlı bırakılan işgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapmak,

f) Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,

g) 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek,

ğ) Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eşyadan tahliye ederek mühür altına almak,

h) Her türlü gayri yasal inşaat faaliyetlere engel olmak,

ı) Mühürlenerek faaliyetten men edilen işyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan ilgililer hakkında gerekli yasal işlem yapmak,

i) 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamış durumda başlayan tadilatların faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek,

j) Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren inşaatların yasal saatler dışında çalışmasına müsaade etmemek, yasal saatler dışında çalışanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak,

k) Belediye sınırları dahilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları, inşaat artıklarını ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak,

l) Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal işlem yapmak,

 m) Ağva plaj bölgesindeki seyyar satıcılara müdahale etmek, işletmelerin denetim ve kontrolleri yapmak, şezlongları kontrol etmek izinsiz şezlong ticareti yapanları tespit ve faaliyetten men etmek.

 n) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

8)MOBİL BELEDİYECİLİK EKİBİ

 

  Mobil Belediyecilikte amacımız teknolojik altyapıyı kurup, belediye hizmetlerine ulaşılabilirliği arttırarak, vatandaşın memnuniyetini sağlayan, onları önemsendiğini gösteren, şikayet ve sorunlarını dinleyip doğru iletişimle çözmeye çabalayan, vatandaşın yorulmadan hizmet almasını sağlayan, belediyemizin her zaman  ulaşılabilir olduğunu hissettiren, vatandaşın belediyeye gelmesini beklemeden hizmeti ayaklarına götüren şikayet ve sorunların çözümlerinde teknolojiyi de kullanarak daha hızlı hizmet veren bir belediye algısını oluşturmayı amaçlıyoruz.

Amacımız tüm mahallelerimizde adım adım yerinde hizmet veren bir belediye olmaktır.

 

a) Hizmet Bölgesinde yaptığı çalışmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

b) Çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

c)  Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen evrak kayıt işlemleri, iş başvuru formu doldurtma ve evlendirme işlemleri başvurusu hakkında bilgilendirme,

d) Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen emlak vergi borcunun sorgulanması, emlak beyannamesinin alınması, yeni taşınmaz alan vatandaşlara beyan işlemleri başvuru evrakları hakkında bilgi verme, Belediye taşınmazlarına ilişkin kira bedeli ödeme takibi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatı başvuru evrakları konusunda bilgilendirme ve tahakkuk takibinin yapılması,

e) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen vatandaşların komşuluk ile ilgili hijyen şikayetleri konusunda dilekçe alma, otobüs durağı talepleri, otobüs saatleri, güzergah bilgisi ve yeni hat talepleri konusunda dilekçe başvuru işlemleri, yeni açılacak yol talepleri, kilit taş, bordür ve tretuvar imalatı talepleri, Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar sonucu kullanımdan dolayı oluşan aksaklıkların dilekçe talepleri(park, bordür vb. imalatlar), moloz kaldırma talepleri, yol bozuklukları ile ilgili dilekçeler, Çevre Temizlik işlemleri dilekçeleri, asfalt, stabilize yol talepleri konusundaki dilekçeler, vatandaşların mülkiyetleri üzerindeki ihtilaflar için dilekçe alma, bu talepler ile ilgili yerinde tespit ve fotoğraflama işlemleri, yaralı hayvana müdahale edilmesi işlemleri için başvuru alma,

 f) Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bölge için plan süreci hakkında genel bilgilendirme, planlama öncesi talep dilekçesi alma, askıda olan planlar ile ilgili itiraz dilekçesi alma ve plan itirazı sonucu ile ilgili genel bilgilendirme,

 g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yapı ruhsatı, iskan, basit tadilat ve tamirat işlemleri ile ilgili başvuru evraklarının belirtilmesi, tevhit, ifraz ve terk işlemleri başvuru evraklarının belirtilmesi,  kaçak yapı ihbarının niteliğine göre evrak talebi, tel çit, ahşap çit, bahçe duvarı izinleri evrak listeleri konusunda bilgi verilmesi, temel üstü vizesi ile ilgili gerekli evrakların bilgilendirilmesi ve müracaat işlemleri,

h) Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Şile geneli tescilli eserlerin talep dilekçelerinin alınması, Köy Konaklarının yeniden projelendirilmesi talep dilekçelerinin alınması, Sosyal, Kültürel, Spor ve Dini Tesis yapılması ile ilgili talep dilekçesi alma ve köylülerden tescilli Köy Evlerinin projelendirilmesi konusunda talep dilekçesi alma işlemleri

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.