444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Müdür : Osman Oktay ÜNAL

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1) Kiralama Servisi

2) İhale ve Satın Alma Bürosu

3) Ruhsat ve Denetim Bürosu

1)Kiralama servisi;

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan gayrimenkul kira alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, aksi hallerde hukuksal yöntemlere başvurarak Belediyemizin kira gelirini tahsil etmektir. Aşağıda görevlerimiz kapsamlı olarak sıralanmıştır:

 1. Kira alacaklarının takibi.
 2. Milli Emlak paylarının takibi.
 3. Tahliye taahhütnameleri.
 4. Süre takipleri.            
 5. Kira artırımları.
 6. Kira devirleri.
 7. Kira şartnamelerin yenilenmesi.
 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre kiralama ihaleleri yapmak.
 9. Yazışmalar(Mali hizmetler Müdürlüğü bünyesinde birim içi, birim dışı yazışmalar ve bunların takibi.)
 10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre taşınır işlemlerinin yürütülmesi.
 11. 6360 Sayılı kanuna göre Köy Tüzel kişiliğinin belediyemize geçmesi ile ilgili muhtarlıklardan belediyemize geçen taşınmaz tahsisi ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi.

 

2) İhale ve Satın Alma Bürosu

 

a) 4734 sayılı kanun kapsamında, her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapım ve danışmanlık ihalelerinin ihale sürecindeki iş ve işlemlerini yapmak,

b) Sonuçlanan ihalelerin 4735 sayılı kanun kapsamında sözleşmelerini yapmak,

c) İmzalanan sözleşme dosyalarını, uygulanmak üzere ilgili Müdürlüğe ve ödemeye esas olmak üzere Mali Hizmetler Müdürüne teslimini yapmak,

d) 2886 sayılı kanun kapsamında satış, kiralama, ayni hak ve benzeri gelir getirici ihale iş ve işlemlerini yapmak,

e) 2886 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale dosyalarını gelir tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslimini sağlamak,

f) Mali hizmetler Müdürlüğüne bağlı şeflikler vasıtasıyla ihale ve satın alma işlemlerini yürütmek,

g) Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

h) Belediye birimlerinin talebi üzerine, ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ihale iş ve işlemlerini yapmak,

ı) Belediye birimlerinin talebi üzerine 4734 sayılı kanunun kapsamında 3/a ve 22/d maddeleri kapsamında Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl belirlenen limit dahilinde ihtiyaçlarını temin etmek,

i) Yapılacak alım için üst makamdan “Olur” almak,

J) Alım için en az üç teklif ile piyasadan fiyat araştırmak,

k) Toplanan teklif mektuplarını komisyon huzurunda açmak,

l) En iyi şartlarda uygun fiyat teklif eden müşteriden alımı sağlamak,

m) Talep eden birim tarafından teslim alınan veya tamamlanan ihtiyacın evrakını düzenlemek, ödenmeye esas olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkini sağlamak.

 

3)Ruhsat ve denetim bürosu;

 

a) Ruhsat ve Denetim Bürosu:

b) Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,

c) Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin tespit ve denetimini yapmak ve bu denetleme sonucunda ruhsat öncesi faaliyete uygun hale getirilmesi sağlamak.

ç) Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak,

d) İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (Sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı veya izin belgesi verme işlemlerini yapmak,

e) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerini yürürlükte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlandırılmasını sağlamak.

f) Ruhsat aşamalarında mevzuata Belediyeye verdiği yükümlülükleri Belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.

g) Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim ücret ve satış bedeli cinsinden Belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak,

h) Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapar, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ı) Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) İşyerlerinin ücret ve tarifelerini tasdik etme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

j) Ruhsata tabi olmayan işyerlerinden "İşyeri Açma Harcı" alınarak izin belgesi düzenlemek,

k) İşyerlerine ruhsat verilmesi ve ruhsatın gereğinin yerine getirilememesi halinde ruhsatın

iptal edilmesi işlemlerini yapmak,

l) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek,

m) Ruhsat Müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,

n) Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek,

o) Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak Komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek,

ö) Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek,

p) Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,

r) Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.