444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.

Karar No : 2014 / 86
Duyuru Tarihi: 03.12.2014

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI
 
TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
 
         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklif aşağıdadır.
 
“BAŞKANLIK MAKAMI’NA
 
İlgi: Oruçoğlu Mahallesi ;
 
        (a)İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru
 
        (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı       
 
        (c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 09.12.2011 tarih ve M.34.1.İBB.0.13.47 310.01.02/2011/
 
              T.N: 4901109-B.N:23837 sayılı dağıtımlı yazısı
 
        (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih 357 sayılı kararı
 
        (e) Şile Belediyesi 02.05.2013 gün ve 2013/25 sayılı Başkanlık Oluru,
 
        (f) Şile Belediye Meclisi’nin 06/05/2013 gün ve 2013/28 sayılı kararı,
 
        (g) Şile Belediye Başkanlığı’nın 03/06/2013 gün ve 150470 sayılı yazısı ve ekleri,
 
        (h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09/09/2013 gün ve BN:9609 sayılı takdim yazısı,
 
        (i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 gün ve 1849 sayılı kararı,
 
        (j) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 19/03/2014 gün ve BN:3070 sayılı imar planı askı yazısı,
 
        (k) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.03.2014 tarih ve 162825-2014/20 sayılı yazımız,
 
        (l) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 162825-2014/20 sayılı yazısı,
 
TALEP
 
İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek 20.07.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı 21.10.2011/21.11.2011 tarihleri arasında askıda kalmıştır. Askı süresi içerisinde Ömerli Havzası içerisinde bulunan Oruçoğlu Köyüne ilişkin yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) meclis kararları ile nihayete erdirilmiştir.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi c) ve d) kararları ile kesinleşen Ömerli Havzası Nazım İmar Planına uygun olarak Müdürlüğümüzce ilgi (e) Başkanlık oluru doğrultusunda Şile İlçesi 1/1000 Ölçekli Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup Şile Belediyesi Meclisine sunulmuştur.
 
 Şile Belediyesi Meclisinde görüşülen mezkur plan, 06.05.2013 tarih ve 2013/28 sayılı ilgi (f) Şile Belediyesi Meclis Kararıyla aynen uygun görülmüştür.
 
 İlgi (e) Şile Belediyesi Başkanlık oluru ile Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi (f) Şile Belediyesi Meclisi kararı ile aynen uygun görülen Şile Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b maddesi gereğince değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir.
 
İlgi g) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilen Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı ilgi i) kararı ile tadilen uygun görülerek 13/09/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan’ınca onaylanmıştır. 
 
Söz konusu 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi j) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, İlgi k) yazısı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 09.04.2014-09.05.2014 tarihleri arasında askıda kalmıştır.
 
İlgi l) yazısında 09.04.2014-09.05.2014 tarihleri arasında askıda kalan 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı’na taşınmaz maliklerince ve kurumlar tarafından yapılan itirazlar;
 
İTİRAZ KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 
1.      29.04.2014 tarih ve 164376 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü, 210 parselde bulunan tescilli bina haricinde kalan alanın kullanılması için kademe hattı çekilmesi, talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-1 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
2.      02.05.2014 tarih ve 164520 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü, 216 parselden geçirilen yolun kaldırılması edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir. 
 
3.      02.05.2014 tarih ve 164556 sayılı dilekçelerde; Oruçoğlu Köyü, 273 parselde bulunan kademe hattının binaya 3m. Olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
 
Bahse konu talep EK-3 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
4.      25.04.2014 tarih ve 164198 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü, 136 parselin tamamının 0.35 imara alınması talep edilmiştir.
 
Söz konusu 136 sayılı parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli planda Kısmen Meskun, Kısmen Kırsal Nit. Koru. Alan lejantında kalmaktadır. Bahse konu itiraz, kurum görüşleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
5.      02.05.2014 tarih ve 164622 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü Muhtarı, ağaçlandırmak için ayrılan yerlerin 0.15 imarla planlanması sayesinde 20 civarında hanenin mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-5 paftalarında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
6.      06.05.2014 tarih ve 164737 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü Muhtarı, bahçe ve ağıllara giden orman yollarının imar yolu yapılması, 115-116 ve 58-59 parseller arasındaki 3m. yolun imar yolu yapılması, talep edilmektedir.
 
Söz konusu talep 3194 sayılı imar kanunu ve Plan yapım esaslarına dair yön. Gereği yol verilmesi ve plan ulaşım sistemini bozucu nitelik taşıdığı ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
7.      06.05.2014 tarih ve 164754 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü 242 parsele cephe 7m yolun 5m ye indirilmesi, 242 parsele ihdas çıkarılması, talep edilmiştir.
 
Bahse konu talep EK-7 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
8.      06.05.2014 tarih ve 164726 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü 239 parselin güneyinden geçen yolun 232 parselin alt kısmından geçmesi ve planda bulunan bu imar yolunun 240 parseldeki binaya denk gelmesi sebebiyle mağduriyetin giderilmesi, talep edilmiştir.
 
İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir. 
 
9.      8.04.2014 tarih ve 164331 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü 104 ada 1 parselin konut veya turizm alanı olarak plana dahil edilmesi talep edilmiştir.
 
Bahse konu itiraz 1/5000 Ölçekli Ömerli Havzası Nazım İmar Planın da Ağaçlandırılarak Korunacak Alan Lejantında kalmaktadır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda da Ağaçlandırılacak Korunacak alan olarak planlanmış olup, ilgi talep plan hükümlerine ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
10. 05.05.2014 tarih ve 164680 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü 195 parselin bitişinde yer alan Ağaçlandırılacak Alan lejandlı, tescil edildiği belirtilen alanın ve 195 parselin köy yerleşik alanı imarına alınması talep edilmektedir.
 
Bahse konu talep EK-10 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
11. 07.05.2014 tarih ve 164859 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü 129 parselin büyük bir bölümünün mezarlık alanında kaldığı mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.
 
Bahse konu talep EK-11 paftasında gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.
 
12. 09.05.2014 tarih ve 164943 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü Muhtarı köy genelinde 2b ve tarım alanlarının tarımsal nitelikli turizm alanı olarak planlanması ve bu arazilere ulaşımı sağlayan orman yollarının imar yolu olarak işlenmesi,talep edilmiştir.
 
 İtiraz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi/kaldırılması, planlanan ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu için uygun görülmemiştir. 
 
13. 09.05.2014 tarih ve 164944 sayılı dilekçede; Oruçoğlu Köyü Oruçoğlu Ve Diğer Köy Muhtarları 2b Parsellerine Ulaşımı Sağlayan Orman Yollarının İmar Yolu Olarak İşlenmesi talep edilmektedir.
 
Söz konusu talep ulaşım sistemini bozucu nitelik taşıdığı ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
 
Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
 
            Şile İlçesi, 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Mah. Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup 1,3,5,7,10 ve 11 numaralı itirazlarla ilgili olarak Plan ve Proje Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bilgi paftaları doğrultusunda 1/1000 ölçekli planda düzenleme yapılması, bunun dışında kalan konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 02/12/2014”
 
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;
 
Şile Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,
 
Oy birliğiyle karar verildi.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.